การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
4.94
16
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ต.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน สิงหาคม 2565 ถึง ตุลาคม 2565

ชื่อรายการ ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565
กลุ่มประเทศ AFTA 163,721,049,160 164,435,919,538 183,423,755,597
จีน 198,088,934,847 204,861,535,014 238,696,657,052
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 22,371,108,613 23,604,269,600 27,966,084,451
กล่มสหภาพยุโรป (15) 54,503,745,906 53,023,447,386 57,377,015,448
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 2,127,817,199 1,287,532,650 2,731,042,579
ประเทศอื่นๆ 150,855,271,957 232,642,982,958 236,877,094,198
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 29,269,932,840 29,217,613,127 34,898,075,090
สหรัฐอเมริกา 61,284,314,798 54,570,801,789 57,460,814,285
ญี่ปุ่น 100,038,307,731 99,949,911,118 112,177,002,305
ไต้หวัน 34,984,411,948 34,546,860,032 36,075,955,087
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 15,629,919,641 31,590,988,404 38,970,017,161
รวม 832,874,814,640 929,731,861,616 1,026,653,513,253