การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
1827685.73
33
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ส.ค. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน มิถุนายน 2566 ถึง สิงหาคม 2566

ชื่อรายการ สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2566
กลุ่มประเทศ AFTA 153,850,732,117 142,138,279,448 151,417,429,173
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 21,369,059,980 23,522,619,807 31,956,787,399
จีน 208,248,467,511 197,035,462,707 191,753,789,513
กล่มสหภาพยุโรป (15) 57,534,906,656 56,500,792,429 69,830,935,694
ญี่ปุ่น 90,336,424,680 90,202,130,198 93,727,768,511
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 23,099,395,980 24,656,855,069 26,287,446,617
ประเทศอื่นๆ 150,390,259,601 155,372,477,390 181,306,736,279
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 21,320,733,600 16,762,026,104 17,019,230,242
ไต้หวัน 45,000,774,887 64,432,134,606 39,352,379,208
สหรัฐอเมริกา 50,277,662,874 70,375,564,982 52,535,966,390
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,047,978,613 1,844,395,100 1,999,381,080
รวม 822,476,396,499 842,842,737,840 857,187,850,106