รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด 10 อันดับ
4.87
27
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินสูงสุด
ปี 61

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2558

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -13,046.93
2 องค์การคลังสินค้า -9,795.23
3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) -5,885.00
4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -4,790.40
5 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย -4,594.94
6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย -1,170.80
7 การยางแห่งประเทศไทย -1,108.52
8 องค์การสวนสัตว์ -150.17
9 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร -119.22
10 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ -82.17
รวม -40,743.39