หนี้สาธารณะ / ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.46
13
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน เม.ย. -มิ.ย. ปี 65

จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน เม.ย. -มิ.ย. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ

เดือน มิถุนายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มิถุนายน 2565
หนี้ในประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน - 185,794.78 6,472.94 10,419.51
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - 172,353.70 - 10,419.51
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - - - -
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) - 919.07 - -
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด - 2,208.60 - -
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด - - - -
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด - - - -
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 3,676.01 6,472.94 -
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด - - - -
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด - 701.52 - -
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) - 5,837.93 - -
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - - - -
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด - 97.95 - -
บริษัท PTT International Trading singapore - - - -
หน่วยงานของรัฐ 753,352.06 675,362.54 57,737.92 -
องค์การฟอกหนัง - - - -
การประปานครหลวง - - 467.66 -
การเคหะแห่งชาติ 56,386.00 4,316.04 - -
การไฟฟ้านครหลวง - 138,260.00 - -
องค์การแบตเตอรี่ - - - -
องค์การคลังสินค้า - - - -
การประปาส่วนภูมิภาค 15,946.00 18,660.12 - -
การยางแห่งประเทศไทย 1,650.62 11.42 - -
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 263,360.00 109.28 -
สถาบันการบินพลเรือน - - - -
การรถไฟแห่งประเทศไทย 414,992.62 - 264.34 -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
การท่าเรือแห่งประเทศไทย - - - -
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร - - - -
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - - - -
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 13,400.00 - - -
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 250,694.88 - - -
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร - - - -
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - 249,496.00 - -
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 1,258.96 - -
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ - - - -
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - - 56,896.64 -
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 281.94 - - -
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 249,785.62 - 59.34 -
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด - - - -
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - - - -
ธนาคารออมสิน - - - -
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - - 59.34 -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13,000.00 - - -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - - - -
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย - - - -
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน - - - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 215,785.62 - - -
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - - - -
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 21,000.00 - - -
ผลรวม 1,003,137.68 861,157.32 64,270.20 10,419.51
หน่วย : ล้านบาท