หนี้สาธารณะ / ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.36
11
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน มิ.ย. -ส.ค. ปี 64

จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน มิ.ย. -ส.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2564

หน่วยงาน สิงหาคม 2564
หนี้ในประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน - 147,123.92 8,838.76 9,564.03
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - 138,553.70 - 9,564.03
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - - - -
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) - 695.92 - -
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด - 1,983.62 - -
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด - - - -
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด - - - -
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - - 8,838.76 -
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด - - - -
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด - 825.84 - -
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) - 3,745.31 - -
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - 1,195.37 - -
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด - 124.16 - -
บริษัท PTT International Trading singapore - - - -
หน่วยงานของรัฐ 722,971.78 557,717.46 61,228.44 -
องค์การฟอกหนัง - - - -
การประปานครหลวง - - 654.72 -
การเคหะแห่งชาติ 56,486.00 4,285.68 - -
การไฟฟ้านครหลวง - 125,400.00 - -
องค์การแบตเตอรี่ - - - -
องค์การคลังสินค้า - - - -
การประปาส่วนภูมิภาค 17,946.00 15,990.34 - -
การยางแห่งประเทศไทย 3,351.42 11.42 - -
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 238,620.00 188.86 -
สถาบันการบินพลเรือน - - - -
การรถไฟแห่งประเทศไทย 389,483.20 - 455.00 -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
การท่าเรือแห่งประเทศไทย - - - -
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร - - - -
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - - - -
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 13,400.00 - - -
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 242,305.16 - - -
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร - - - -
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - 171,560.00 - -
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 1,850.02 - -
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ - - - -
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - - 59,929.86 -
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย - - - -
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 281,971.62 - 68.00 -
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด - - - -
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - - - -
ธนาคารออมสิน - - - -
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 22,000.00 - - -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - - - -
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย - - - -
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน - - - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 238,971.62 - - -
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - - - -
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 21,000.00 - - -
ธนาคารทหารไทย (IFCT) - - 68.00 -
ผลรวม 1,004,943.40 704,841.38 70,135.20 9,564.03
หน่วย : ล้านบาท