หนี้สาธารณะ / ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.46
13
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน ส.ค. -ต.ค. ปี 65

จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ส.ค. -ต.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ

เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ตุลาคม 2565

หน่วยงาน ตุลาคม 2565
หนี้ในประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน - 191,525.96 5,808.55 11,221.58
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - 175,353.70 - 11,221.58
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - - - -
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) - 903.27 - -
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด - 2,158.49 - -
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด - - - -
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด - - - -
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 1,500.00 5,808.55 -
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด - - - -
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด - 639.36 - -
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) - 6,867.29 - -
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - 4,014.42 - -
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด - 89.43 - -
บริษัท PTT International Trading singapore - - - -
หน่วยงานของรัฐ 821,390.57 716,762.77 56,009.44 -
องค์การฟอกหนัง - - - -
การประปานครหลวง - - 374.14 -
การเคหะแห่งชาติ 56,586.00 4,329.40 - -
การไฟฟ้านครหลวง - 140,260.00 - -
องค์การแบตเตอรี่ - - - -
องค์การคลังสินค้า - - - -
การประปาส่วนภูมิภาค 15,946.00 20,515.40 - -
การยางแห่งประเทศไทย 1,650.62 11.41 - -
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 273,160.00 112.10 -
สถาบันการบินพลเรือน - - - -
การรถไฟแห่งประเทศไทย 430,758.62 - 233.60 -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
การท่าเรือแห่งประเทศไทย - - - -
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร - - - -
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - - - -
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2,000.00 - - -
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 254,449.31 - - -
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร - - - -
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 60,000.00 277,464.00 - -
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 1,022.56 - -
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ - - - -
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - - 55,289.60 -
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 0.02 - - -
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 226,614.62 - 60.87 -
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด - - - -
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - - - -
ธนาคารออมสิน - - - -
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - - 60.87 -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12,000.00 - - -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - - - -
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย - - - -
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน - - - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 193,614.62 - - -
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - - - -
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 21,000.00 - - -
ผลรวม 1,048,005.19 908,288.73 61,878.86 11,221.58
หน่วย : ล้านบาท