หนี้สาธารณะ / ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.61
18
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน พ.ย. -ม.ค. ปี 66

จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน พ.ย. -ม.ค. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ

เดือน มกราคม 2566 ถึง มกราคม 2566

หน่วยงาน มกราคม 2566
หนี้ในประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน - 191,645.27 5,079.62 9,681.65
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - 175,353.70 - 9,681.65
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - - - -
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) - 891.42 - -
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด - 2,005.63 - -
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด - - - -
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด - - - -
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 1,200.00 5,079.62 -
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด - - - -
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด - 639.36 - -
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) - 7,742.08 - -
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - 3,730.03 - -
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด - 83.05 - -
บริษัท PTT International Trading singapore - - - -
หน่วยงานของรัฐ 919,315.86 702,184.60 55,549.22 -
องค์การฟอกหนัง - - - -
การประปานครหลวง - - 374.14 -
การเคหะแห่งชาติ 56,130.84 4,328.56 - -
การไฟฟ้านครหลวง - 145,860.00 - -
องค์การแบตเตอรี่ - - - -
องค์การคลังสินค้า - - - -
การประปาส่วนภูมิภาค 15,946.00 20,515.40 - -
การยางแห่งประเทศไทย 1,650.62 11.40 - -
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 283,160.00 70.28 -
สถาบันการบินพลเรือน - - - -
การรถไฟแห่งประเทศไทย 435,549.00 - 178.70 -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
การท่าเรือแห่งประเทศไทย - - - -
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร - - - -
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - - - -
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2,000.00 - - -
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 258,039.40 - - -
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร - - - -
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 150,000.00 247,464.00 - -
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 845.24 - -
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ - - - -
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - - 54,926.10 -
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย - - - -
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 226,519.62 - 54.23 -
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด - - - -
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - - - -
ธนาคารออมสิน - - - -
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - - 54.23 -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12,000.00 - - -
สำนักงานธนานุเคราะห์ - - - -
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - - - -
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย - - - -
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน - - - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 193,519.62 - - -
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - - - -
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 21,000.00 - - -
ผลรวม 1,145,835.48 893,829.87 60,683.07 9,681.65
หน่วย : ล้านบาท