หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5
4
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
เดือน ม.ค. -มี.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2565

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2565
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 145,754.61 153,968.10 - - - - - - 8,213.49 3,484.89 6,405.03 68,359.76 62,473.07 5,031.86
ต้นเงิน 60,835.96 60,835.96 - - - - - - - 487.59 1,380.49 500.35 58,139.75 327.78
ดอกเบี้ย 84,469.99 92,683.48 - - - - - - 8,213.49 2,569.80 5,024.38 67,838.41 4,333.32 4,704.08
ค่าธรรมเนียม 448.66 448.66 - - - - - - - 427.50 0.16 21.00 - -
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ 142,255.61 142,255.61 - - - - - - - 2,629.79 4,688.36 67,804.85 62,473.07 4,659.54
ต้นเงิน 58,139.75 58,139.75 - - - - - - - - - - 58,139.75 -
ดอกเบี้ย 83,675.26 83,675.26 - - - - - - - 2,210.19 4,688.36 67,783.85 4,333.32 4,659.54
ค่าธรรมเนียม 440.60 440.60 - - - - - - - 419.60 - 21.00 - -
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ 3,499.00 11,712.49 - - - - - - 8,213.49 855.10 1,716.67 554.91 - 372.32
ต้นเงิน 2,696.21 2,696.21 - - - - - - - 487.59 1,380.49 500.35 - 327.78
ดอกเบี้ย 794.73 9,008.22 - - - - - - 8,213.49 359.61 336.02 54.56 - 44.54
ค่าธรรมเนียม 8.06 8.06 - - - - - - - 7.90 0.16 - - -
หน่วย : ล้านบาท