หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5
3
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
เดือน มิ.ย. -ส.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2564

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2564
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 243,181.20 234,883.23 - 2,013.57 12,427.39 65,155.39 7,142.22 3,765.33 6,962.15 1,791.28 4,204.26 65,300.57 33,058.95 33,062.12
ต้นเงิน 66,969.53 66,876.15 - 487.60 1,391.95 500.35 3,000.32 327.78 - 598.32 1,357.91 500.35 28,383.79 30,327.78
ดอกเบี้ย 175,574.97 167,588.24 - 1,485.53 11,035.44 64,643.58 4,125.40 3,437.55 6,962.15 842.67 2,846.20 64,800.22 4,675.16 2,734.34
ค่าธรรมเนียม 636.69 418.84 - 40.44 - 11.46 16.50 - - 350.29 0.15 - - -
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ 237,907.06 228,047.54 - 1,245.40 10,684.71 64,593.63 7,142.22 3,387.55 6,962.15 1,080.72 2,481.40 64,732.49 33,058.95 32,678.32
ต้นเงิน 62,683.79 61,384.66 - - 0.55 - 3,000.32 - - - - - 28,383.79 30,000.00
ดอกเบี้ย 174,593.73 166,272.63 - 1,233.40 10,684.16 64,582.17 4,125.40 3,387.55 6,962.15 730.43 2,481.40 64,732.49 4,675.16 2,678.32
ค่าธรรมเนียม 629.54 390.25 - 12.00 - 11.46 16.50 - - 350.29 - - - -
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ 5,274.14 6,835.69 - 768.17 1,742.68 561.76 - 377.78 - 710.56 1,722.86 568.08 - 383.80
ต้นเงิน 4,285.74 5,491.49 - 487.60 1,391.40 500.35 - 327.78 - 598.32 1,357.91 500.35 - 327.78
ดอกเบี้ย 981.24 1,315.61 - 252.13 351.28 61.41 - 50.00 - 112.24 364.80 67.73 - 56.02
ค่าธรรมเนียม 7.16 28.59 - 28.44 - - - - - - 0.15 - - -
หน่วย : ล้านบาท