การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.59
11
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มิ.ย. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มิถุนายน 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 225,150,555,056 189,621,329,841 194,387,341,587 211,709,193,707 156,058,665,382 102,404,131,633
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 165,642,855,285 166,853,540,507 161,578,627,439 159,093,671,272 135,805,677,015 181,506,059,338
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 90,196,828,338 82,094,377,929 77,000,170,950 86,098,938,251 80,733,657,871 93,441,260,385
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 62,535,414,830 45,997,984,330 44,992,268,014 43,242,768,622 35,405,243,038 42,383,383,768
5 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 38,375,674,691 63,095,176,398 26,991,444,829 24,122,553,496 50,586,344,173 35,107,765,116
6 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 33,655,050,451 33,926,255,986 30,442,074,353 32,442,074,639 28,447,914,397 33,203,412,241
7 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 32,697,257,233 29,330,770,982 26,434,959,186 33,103,829,017 27,438,370,952 28,773,014,487
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 24,129,909,917 23,114,904,333 20,466,567,782 21,686,120,164 19,703,415,363 23,112,249,000
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 19,882,949,050 17,586,480,284 16,711,600,077 18,413,611,550 15,367,408,960 16,802,908,191
10 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 19,671,878,337 20,752,885,911 19,659,175,623 19,228,093,547 17,959,866,134 21,070,141,453
11 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 19,614,302,057 19,922,544,576 16,352,853,007 17,450,346,891 15,718,544,981 19,324,853,331
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 18,835,027,009 18,091,717,751 16,981,780,471 16,995,186,948 15,990,597,449 16,889,992,861
13 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 18,698,168,477 19,507,438,968 19,630,154,529 21,880,151,007 16,935,421,926 19,235,854,629
14 31 ปุ๋ย 14,949,682,941 15,846,075,910 11,839,427,905 7,950,715,989 5,430,889,758 3,110,954,922
15 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,935,512,433 12,561,436,899 10,053,859,711 11,626,438,995 9,965,783,239 10,426,215,840
รวม 15 หมวดสินค้า 795,971,066,105 758,302,920,605 693,522,305,463 725,043,694,095 631,547,800,638 646,792,197,195
รวม 99 หมวดสินค้า 971,480,606,108 928,889,549,949 856,252,572,565 887,353,196,238 776,611,992,450 802,688,839,170