การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.63
4
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พ.ย. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน พฤศจิกายน 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ย. 2564 ต.ค. 2564 ก.ย. 2564 ส.ค. 2564 ก.ค. 2564 มิ.ย. 2564 พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 126,064,134,443 117,836,552,124 138,833,938,439 111,133,475,382 114,278,252,344 123,928,953,438 119,247,184,333 110,773,912,121 122,137,027,095 106,074,075,978 99,765,932,728
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 116,695,665,468 117,198,925,162 118,668,864,118 104,545,000,263 107,139,354,815 113,253,155,957 99,306,265,382 94,770,257,270 107,618,272,429 88,660,008,726 91,783,725,821
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 91,576,852,376 83,316,011,901 80,846,145,771 73,245,459,780 78,418,470,322 86,543,336,158 84,592,264,090 70,100,280,234 100,280,356,527 77,367,078,379 84,741,807,326
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 52,818,087,831 53,360,355,148 52,003,684,963 52,962,688,170 50,496,318,545 52,978,976,444 48,632,500,656 51,718,783,475 61,750,968,472 51,915,744,658 45,809,814,009
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 45,172,405,295 43,922,119,471 45,935,317,602 45,173,986,009 42,243,506,596 41,047,320,909 40,573,305,946 39,341,238,405 42,468,163,054 35,457,316,421 31,000,656,150
6 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 34,283,767,417 32,451,761,957 25,453,291,848 28,673,827,415 32,886,631,404 29,509,815,319 33,837,965,659 19,936,082,831 22,927,853,399 15,598,123,262 15,188,694,830
7 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 33,767,451,865 32,262,356,658 29,248,802,242 30,921,550,617 24,963,026,003 22,111,919,792 26,234,567,271 23,055,274,599 20,654,996,851 19,047,442,062 17,913,942,999
8 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 18,673,180,834 16,619,891,715 15,225,259,662 13,645,029,221 15,508,359,839 16,740,233,198 15,288,519,369 15,384,991,043 17,580,624,982 13,918,760,532 14,723,188,943
9 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 17,199,858,524 17,456,394,478 17,630,351,365 14,938,530,593 15,817,928,155 16,303,027,694 15,462,095,920 14,584,665,529 12,215,912,698 11,173,077,124 9,779,179,940
10 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 15,151,027,948 12,647,910,561 13,218,075,773 11,481,513,503 11,601,985,818 13,743,430,794 11,810,526,002 11,685,870,019 15,065,878,313 10,958,094,385 10,504,442,706
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 14,544,643,291 14,028,717,579 14,012,560,495 12,962,377,329 13,381,770,792 13,726,660,053 13,430,614,485 12,787,741,568 13,659,086,596 11,995,039,967 12,356,720,944
12 10 ธัญพืช 13,277,946,837 12,395,530,795 11,119,513,851 9,918,102,474 7,593,785,495 7,524,028,678 6,684,029,000 6,903,783,227 6,990,291,065 8,214,087,339 7,951,464,401
13 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 10,528,085,185 9,826,958,508 11,456,298,890 27,188,001,713 25,276,861,849 21,787,908,756 34,157,446,538 24,914,735,518 6,058,155,232 7,426,142,620 8,081,009,112
14 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 10,411,144,643 10,018,734,411 10,253,536,764 9,784,418,446 10,201,264,023 10,487,117,932 9,385,984,889 8,452,722,680 9,082,358,595 7,507,840,126 6,843,594,548
15 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 9,112,563,270 8,966,038,413 8,898,891,485 8,563,842,721 8,154,370,996 7,868,454,686 6,208,552,612 6,148,730,051 6,744,765,722 6,896,699,068 5,674,360,284
รวม 15 หมวดสินค้า 609,276,815,227 582,308,258,881 592,804,533,268 555,137,803,636 557,961,886,996 577,554,339,808 564,851,822,152 510,559,068,570 565,234,711,030 472,209,530,647 462,118,534,741
รวม 99 หมวดสินค้า 783,424,555,854 750,015,834,266 760,556,259,717 715,416,403,415 708,651,663,664 738,239,333,460 714,735,456,294 655,789,617,061 716,681,825,616 601,055,519,042 586,824,351,363