การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.7
20
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ส.ค. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน สิงหาคม 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ส.ค. 2566 ก.ค. 2566 มิ.ย. 2566 พ.ค. 2566 เม.ย. 2566 มี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 159,482,919,166 141,423,655,905 151,919,680,070 141,628,831,583 125,560,012,249 148,725,933,003 120,763,489,639 123,790,710,260
2 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 118,976,216,247 102,535,715,105 93,618,762,062 96,431,317,855 73,509,732,840 107,255,398,535 88,896,790,665 87,569,710,209
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 106,441,876,667 99,839,929,134 139,013,255,996 119,073,932,831 89,265,097,345 153,595,767,329 112,286,233,323 103,006,038,774
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 47,830,027,044 47,035,888,072 48,481,222,152 49,852,369,398 42,931,079,103 54,117,904,237 47,419,762,859 46,518,808,046
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 42,109,490,160 36,959,186,636 38,135,203,748 38,730,766,838 34,094,569,512 41,260,726,803 34,646,409,415 34,243,754,557
6 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 35,324,631,395 25,873,723,449 31,341,524,077 28,678,378,549 30,336,533,899 28,521,393,408 25,969,063,050 26,037,606,603
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 27,251,706,466 27,852,085,674 31,773,489,453 35,571,901,863 43,753,950,698 77,836,359,114 40,322,634,109 25,343,732,636
8 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 20,486,719,319 23,326,821,320 37,069,607,486 21,305,798,962 57,327,996,357 12,665,894,143 7,751,938,854 7,772,386,009
9 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 19,036,632,917 18,435,074,152 18,244,567,076 19,213,476,871 15,769,234,434 19,335,073,152 17,295,073,856 17,185,079,626
10 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,358,554,152 15,149,994,917 15,873,330,721 15,947,934,222 12,969,359,090 15,151,806,397 13,360,668,843 12,749,656,062
11 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 15,156,648,349 15,821,463,068 18,582,093,063 16,323,355,015 11,272,626,091 16,060,499,195 12,564,424,140 14,289,875,673
12 10 ธัญพืช 13,095,778,175 12,072,480,788 11,513,021,549 16,172,707,792 11,155,070,836 13,382,264,834 11,498,479,252 14,531,535,908
13 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 12,406,134,758 13,029,524,527 17,474,476,785 20,053,867,514 11,794,307,629 21,032,071,688 16,818,607,252 10,659,106,706
14 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 11,323,075,009 8,925,524,151 13,878,990,521 13,902,334,839 11,379,096,227 12,636,287,776 10,567,436,064 11,463,230,244
15 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 10,202,618,136 10,129,947,171 9,697,781,926 9,370,716,993 8,528,113,501 10,602,866,371 9,231,462,838 9,307,393,963
รวม 15 หมวดสินค้า 654,483,027,960 598,411,014,069 676,617,006,685 642,257,691,125 579,646,779,811 732,180,245,985 569,392,474,159 544,468,625,276
รวม 99 หมวดสินค้า 824,938,018,364 764,444,036,284 848,926,599,726 830,448,410,082 737,788,263,364 942,938,724,816 730,123,475,883 700,126,744,307