การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.63
4
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ส.ค. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน สิงหาคม 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ส.ค. 2564 ก.ค. 2564 มิ.ย. 2564 พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 111,133,475,382 114,278,252,344 123,646,852,447 119,260,831,936 111,243,889,573 122,067,815,525 106,957,672,366 99,781,062,628
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 104,545,000,263 107,139,354,815 113,257,276,966 99,309,107,093 94,836,522,897 107,835,392,616 88,697,209,939 91,955,924,775
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 73,245,459,780 78,418,470,322 86,416,320,927 84,585,391,970 70,108,146,468 100,273,077,625 77,379,492,839 85,025,231,978
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 52,962,688,170 50,496,318,545 53,030,822,255 48,630,611,086 51,724,255,463 62,029,654,152 51,949,411,395 45,811,867,941
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 45,173,986,009 42,243,506,596 41,134,669,798 40,578,086,251 39,339,444,496 42,498,288,097 35,449,050,521 31,002,779,186
6 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 30,921,550,617 24,963,026,003 22,211,304,996 26,420,871,310 23,374,611,513 20,727,878,034 19,010,435,771 17,870,249,637
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 28,673,827,415 32,886,631,404 29,513,120,135 33,838,485,686 19,958,004,138 22,922,069,017 15,599,555,869 15,188,845,888
8 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 27,188,001,713 25,276,861,849 21,787,271,578 34,158,201,985 24,914,162,660 6,059,332,244 7,420,327,010 8,073,324,612
9 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 14,938,530,593 15,817,928,155 16,326,396,527 15,470,790,206 14,666,052,201 12,221,863,001 11,211,224,808 9,822,742,898
10 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 13,645,029,221 15,508,359,839 16,738,536,919 15,291,725,508 15,386,646,890 17,586,355,291 13,921,014,048 14,720,150,799
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 12,962,377,329 13,381,770,792 13,729,099,903 13,430,531,730 12,784,645,516 15,421,952,253 11,995,484,805 12,394,156,837
12 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,481,513,503 11,601,985,818 13,743,068,507 11,811,888,035 11,687,834,677 15,099,346,138 10,960,500,821 10,522,603,901
13 10 ธัญพืช 9,918,102,474 7,593,785,495 7,524,028,678 6,684,029,000 6,901,923,018 6,560,023,873 7,928,486,565 7,943,169,338
14 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 9,784,418,446 10,201,264,023 10,487,117,932 9,387,353,881 8,443,548,094 9,030,525,615 7,507,781,911 6,846,016,067
15 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 8,563,842,721 8,154,370,996 7,868,594,666 6,208,552,612 6,148,202,921 6,747,494,980 6,635,116,175 5,674,176,293
รวม 15 หมวดสินค้า 555,137,803,636 557,961,886,996 577,414,482,234 565,066,458,289 511,517,890,525 567,081,068,461 472,622,764,843 462,632,302,778
รวม 99 หมวดสินค้า 715,416,403,415 708,651,663,664 738,135,344,525 714,885,267,821 656,592,933,080 719,050,842,189 601,507,346,774 587,373,950,694