การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.61
9
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มิ.ย. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มิถุนายน 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 152,610,882,306 122,201,853,998 103,708,331,197 157,397,863,935 125,458,092,759 111,019,589,515
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 129,818,842,121 128,036,300,432 109,014,865,791 124,519,270,286 115,549,809,772 114,867,796,732
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 87,522,511,216 86,218,908,798 70,255,951,904 97,080,098,578 84,603,989,889 77,687,911,431
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 58,116,498,341 56,920,150,617 52,684,047,717 58,941,505,052 54,518,124,053 54,136,018,571
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 48,458,428,005 46,907,233,745 44,403,989,552 47,832,199,875 46,030,711,636 43,805,777,911
6 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 42,192,334,618 47,195,741,566 35,542,580,411 26,787,385,374 29,170,882,567 23,207,812,791
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 38,399,221,439 33,989,074,857 36,677,158,204 108,958,298,519 43,071,798,881 26,088,959,561
8 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 32,574,923,343 46,160,507,750 23,403,976,543 6,327,773,092 4,261,812,870 7,727,959,411
9 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 21,049,095,955 19,753,191,447 17,747,631,009 19,595,246,178 18,730,983,560 17,252,516,154
10 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 17,169,427,230 15,383,732,255 12,600,187,014 14,962,132,638 13,183,601,682 13,783,656,145
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,000,134,402 14,511,196,291 13,033,728,977 14,864,018,144 13,334,031,557 13,184,301,226
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 14,364,253,127 14,692,915,736 18,936,848,212 15,646,280,418 16,169,175,197 13,636,580,532
13 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 14,012,588,661 1,875,917,697 12,285,562,906 6,312,878,081 5,258,904,932 7,238,030,722
14 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 13,388,224,583 11,810,490,486 10,452,273,367 11,904,657,325 11,518,231,569 9,779,789,058
15 10 ธัญพืช 13,299,313,292 8,897,626,606 10,527,675,021 11,605,859,792 10,877,390,753 8,212,975,500
รวม 15 หมวดสินค้า 697,976,678,639 654,554,842,281 571,274,807,825 722,735,467,287 591,737,541,677 541,629,675,260
รวม 99 หมวดสินค้า 907,286,216,679 854,371,587,029 782,146,104,114 922,313,302,315 770,818,834,767 708,312,297,045