การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
3
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พ.ย. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน พฤศจิกายน 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ย. 2564 ต.ค. 2564 ก.ย. 2564 ส.ค. 2564 ก.ค. 2564 มิ.ย. 2564 พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,289,311,300 982,894,192 1,231,782,924 1,345,566,140 1,339,422,486 1,434,443,906 1,323,560,471 1,339,648,857 1,498,296,254 926,331,137 950,560,163
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 952,146,373 831,125,005 944,248,508 948,432,209 821,110,219 841,075,451 751,324,211 787,021,773 876,768,163 755,144,723 714,072,841
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 629,808,252 601,443,367 695,091,443 694,150,671 616,977,216 649,903,823 598,136,910 606,425,345 655,070,764 559,915,813 552,185,503
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 453,170,588 369,469,880 493,798,117 481,675,113 386,858,644 457,137,067 439,026,897 396,786,624 404,851,440 346,483,977 348,890,272
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 375,765,717 352,044,630 390,254,404 411,091,021 370,146,597 385,989,977 352,942,212 326,368,368 372,808,436 296,871,917 302,247,537
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 327,785,400 310,532,325 354,359,749 354,809,997 315,830,768 317,470,342 299,948,973 282,611,828 316,443,891 280,940,279 292,817,465
7 42 เครื่องหนัง 299,364,285 245,885,820 203,873,618 117,284,342 153,132,460 172,570,237 162,918,878 189,389,037 256,251,272 161,374,752 205,734,769
8 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 248,610,536 292,549,091 246,803,381 218,764,909 217,901,930 248,246,673 258,188,791 253,613,485 265,864,788 221,475,985 251,704,966
9 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 178,531,343 154,564,005 157,996,259 131,767,619 121,808,914 146,281,296 130,983,924 159,848,511 202,498,482 138,609,568 160,126,992
10 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 171,407,306 216,363,139 280,347,145 247,028,462 201,541,393 268,388,206 235,421,293 146,265,781 163,659,399 156,971,898 179,421,174
11 72 เหล็กและเหล็กกล้า 155,095,621 216,637,221 171,934,359 126,375,049 126,268,489 136,041,206 105,904,336 136,223,797 116,836,553 117,941,643 85,356,343
12 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 139,586,936 119,342,038 137,436,812 140,528,378 127,007,667 129,215,502 107,760,985 104,580,890 124,886,916 103,836,110 91,896,245
13 64 รองเท้า 133,690,261 101,226,987 85,887,185 84,623,904 100,274,764 105,138,638 137,437,341 105,044,352 141,031,461 105,973,546 127,447,964
14 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 123,882,180 93,154,721 83,343,280 80,987,691 106,463,176 64,343,656 75,459,295 53,173,663 61,869,973 72,608,858 80,575,806
15 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 117,792,910 110,452,948 121,172,245 106,514,173 94,655,261 104,261,161 108,953,023 99,015,250 108,664,140 84,803,433 94,638,935
รวม 15 หมวดสินค้า 5,595,949,008 4,997,685,369 5,598,329,429 5,489,599,678 5,099,399,984 5,460,507,141 5,087,967,540 4,986,017,561 5,565,801,932 4,329,283,639 4,437,676,975
รวม 99 หมวดสินค้า 7,631,880,395 6,943,269,484 7,722,755,139 7,596,900,040 7,030,913,571 7,516,188,864 7,104,717,817 6,946,796,557 7,588,893,714 5,936,357,970 6,151,623,295