การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.63
8
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มิ.ย. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มิถุนายน 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,398,873,980 1,219,855,587 1,482,487,538 1,409,162,847 1,042,285,515 1,544,834,141
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 914,821,095 865,135,668 822,228,054 917,553,235 842,736,213 901,019,417
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 732,212,146 707,047,071 587,633,076 670,103,510 695,461,878 651,621,717
4 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 415,762,624 427,041,826 375,774,019 404,208,060 346,477,890 380,819,144
5 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 406,674,720 426,285,460 491,668,899 475,898,447 409,339,304 443,196,970
6 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 367,457,182 252,017,820 287,008,204 455,833,198 230,625,675 264,148,772
7 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 356,300,006 324,825,731 296,009,528 334,991,369 306,610,930 315,576,003
8 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 288,477,294 290,960,136 179,720,898 148,929,616 170,285,867 157,523,130
9 42 เครื่องหนัง 283,697,740 328,332,314 279,517,963 310,228,594 297,290,217 287,044,682
10 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 219,905,566 210,290,793 190,718,369 204,948,531 184,231,182 177,536,413
11 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 217,478,664 150,937,335 108,363,181 156,274,903 101,278,849 71,272,570
12 72 เหล็กและเหล็กกล้า 189,785,674 112,977,924 173,661,408 113,565,292 132,814,500 157,123,725
13 64 รองเท้า 180,201,270 176,086,291 132,549,679 153,291,118 114,479,973 146,772,547
14 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 164,266,604 145,824,737 120,829,180 137,952,468 116,598,945 120,877,674
15 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 157,589,556 141,796,374 130,689,785 171,437,422 148,014,633 158,839,963
รวม 15 หมวดสินค้า 6,293,504,121 5,779,415,067 5,658,859,781 6,064,378,610 5,138,531,571 5,778,206,868
รวม 99 หมวดสินค้า 8,530,600,678 8,072,615,225 7,711,200,934 8,209,875,104 6,973,768,508 7,866,683,884