การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.63
8
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ต.ค. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน ตุลาคม 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ต.ค. 2565 ก.ย. 2565 ส.ค. 2565 ก.ค. 2565 มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,551,649,832 1,135,841,665 1,494,215,048 1,315,005,580 1,376,078,562 1,202,545,536 1,469,911,841 1,365,805,680 975,064,443 1,475,106,660
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 917,589,700 966,418,521 1,040,686,813 882,068,470 895,043,438 831,915,561 790,660,096 871,278,829 775,641,262 841,493,450
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 565,691,958 586,549,925 732,539,860 584,137,351 713,289,932 690,655,711 577,519,002 651,986,247 670,906,759 622,826,915
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 427,095,774 479,106,828 555,862,291 438,874,570 401,697,969 422,617,655 484,396,103 474,115,989 397,231,289 435,049,995
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 359,501,325 383,703,380 456,059,668 400,184,943 411,967,396 413,534,941 365,066,847 395,642,491 334,890,997 358,535,923
6 42 เครื่องหนัง 343,105,770 335,978,419 342,225,038 330,228,164 283,220,100 328,095,885 277,841,483 306,333,901 293,051,446 287,611,947
7 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 324,776,190 336,520,324 393,595,307 317,214,804 353,064,350 319,970,227 289,276,143 329,842,013 296,351,561 303,818,403
8 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 289,751,733 330,263,924 414,367,086 254,363,198 357,029,742 239,621,920 268,683,649 434,179,322 225,645,094 256,620,370
9 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 218,233,414 219,511,133 270,398,061 229,146,344 219,680,064 209,855,631 186,514,295 203,834,572 180,781,877 167,200,939
10 64 รองเท้า 198,448,603 178,738,134 217,865,265 182,228,029 180,014,628 176,034,438 129,781,426 153,009,557 114,289,507 143,220,744
11 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 194,161,128 253,554,678 276,294,054 243,580,964 289,084,242 292,116,085 180,489,855 149,931,236 170,825,257 157,064,827
12 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 191,501,746 178,035,596 202,469,008 166,625,980 163,974,831 145,839,884 120,407,597 134,619,056 114,368,871 117,726,404
13 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 156,534,112 161,897,392 186,292,971 151,478,366 150,660,826 133,520,038 121,948,490 153,286,834 128,981,252 125,434,530
14 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 138,351,837 112,067,834 130,361,264 85,724,766 98,891,885 126,634,148 86,964,623 78,886,305 62,632,129 77,068,731
15 40 ยางและของทำด้วยยาง 129,790,474 134,407,192 153,610,059 122,043,379 135,313,151 133,455,195 114,057,613 123,549,477 107,105,871 112,919,966
รวม 15 หมวดสินค้า 6,006,183,596 5,792,594,945 6,866,841,793 5,702,904,908 6,029,011,116 5,666,412,855 5,463,519,063 5,826,301,509 4,847,767,615 5,481,699,804
รวม 99 หมวดสินค้า 8,322,544,156 8,082,053,653 9,534,495,316 7,956,214,185 8,391,157,892 7,895,198,331 7,527,871,595 7,977,006,544 6,705,016,191 7,530,623,276