การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
4.81
8
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
เดือน เม.ย. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

พิกัด

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึง เมษายน 2566

พิกัด มูลค่ารวม ประเทศอาเซียน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D
รวม 2,434,333,101,628 442,204,852,628 105,233,595,779 6,570,787,371 0 17,755,322,641 4,906,243,279 74,051,643,779 27,627,889,084 27,464,047,856 5,856,799,092 122,791,859,999 15,330,794,153 29,355,760,308 8,715,764,175 26,829,011,556 4,386,992,986 71,064,415,242 10,698,350,684 66,322,003,876 27,710,762,326