การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
4.5
1
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
เดือน ต.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

พิกัด

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

พิกัด มูลค่ารวม ประเทศอาเซียน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D
รวม 2,288,055,756,066 373,943,207,218 76,608,264,971 6,283,944,781 0 5,906,006,405 2,126,004,311 66,732,382,631 24,115,818,933 26,908,934,881 823,583,256 103,912,798,060 13,051,552,800 22,127,819,996 2,381,056,409 32,603,160,055 5,167,411,453 56,813,717,627 9,957,746,987 52,654,442,782 18,985,090,822