รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.39
9
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กันยายน 2565

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 299,395 256,931 42,464 17 247,037 52,358 21
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,499 69,606 10,893 16 69,813 10,686 15
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 185,786 158,154 27,632 17 128,950 56,836 44
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 25,796 23,108 2,688 12 29,456 -3,660 -12
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - 75 -75 -100 - - -
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,709 4,699 1,010 21 5,501 208 4
1.6 ภาษีการรับมรดก 84 14 70 500 - 84 -
1.7 อากรแสตมป์ 1,475 1,244 231 19 1,277 198 16
1.8 รายได้อื่น 46 32 14 44 12,040 -11,994 -85
2. กรมสรรพสามิต 37,642 37,054 588 2 48,924 -11,282 -23
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 9,187 14,262 -5,075 -36 20,924 -11,737 -56
2.2 ภาษีรถยนต์ 9,736 5,258 4,478 85 6,780 2,956 44
2.3 ภาษีเบียร์ 5,787 4,496 1,291 29 6,457 -670 -10
2.4 ภาษียาสูบ 5,010 5,543 -533 -10 5,339 -329 -6
2.5 ภาษีสุราฯ 4,880 5,228 -348 -7 5,974 -1,094 -18
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,119 1,715 404 24 2,134 -15 -1
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 413 201 212 105 360 53 15
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 320 258 62 24 494 -174 -35
2.9 ภาษีอื่น 149 55 94 171 422 -273 -65
2.10 รายได้อื่น 42 40 2 5 41 1 2
3. กรมศุลกากร 9,559 8,810 749 9 7,900 1,659 21
3.1 อากรขาเข้า 9,446 8,707 739 8 7,760 1,686 22
3.2 อากรขาออก 1 30 -29 -97 10 -9 -90
3.3 รายได้อื่น 112 73 39 53 130 -18 -14
รวมรายได้ 3 กรม 346,596 302,795 43,801 14 303,861 42,735 14
4. รัฐวิสาหกิจ 4,255 25,181 -20,926 -83 14,438 -10,183 -71
5. หน่วยงานอื่น 8,796 7,215 1,581 22 14,588 -5,792 -40
5.1 ส่วนราชการอื่น 7,775 6,970 805 12 14,010 -6,235 -45
5.2 กรมธนารักษ์ 1,021 245 776 317 578 443 77
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 359,647 335,192 24,455 7 332,887 26,760 8
หัก 41,264 33,965 7,299 21 43,036 -1,772 -4
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 36,300 29,809 6,491 22 28,553 7,747 27
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 29,500 22,788 6,712 29 20,234 9,266 46
- ภาษีอื่นๆ 6,800 7,021 -221 -3 8,319 -1,519 -18
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 864 606 258 43 750 114 15
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,300 1,863 437 23 1,302 998 77
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,800 1,687 113 7 1,657 143 9
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 318,383 301,227 17,156 6 300,625 17,758 6
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 45,479 38,152 7,327 19 38,977 6,502 17
รวมรายได้สุทธิ (Net) 272,904 263,075 9,829 4 261,648 11,256 4
หน่วย : ล้านบาท