รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.39
9
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน มิถุนายน 2565

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 280,618 259,600 21,018 8 247,338 33,280 13
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 83,078 70,100 12,978 19 65,681 17,397 26
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 155,254 142,236 13,018 9 135,901 19,353 14
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 35,310 40,791 -5,481 -13 38,488 -3,178 -8
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - - - - - - -
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,450 5,170 280 5 5,860 -410 -7
1.6 ภาษีการรับมรดก 6 6 - - - 6 -
1.7 อากรแสตมป์ 1,471 1,257 214 17 1,372 99 7
1.8 รายได้อื่น 49 39 10 26 36 13 36
2. กรมสรรพสามิต 35,969 41,682 -5,713 -14 49,405 -13,436 -27
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 9,002 16,756 -7,754 -46 21,028 -12,026 -57
2.2 ภาษีรถยนต์ 7,465 6,722 743 11 7,173 292 4
2.3 ภาษีเบียร์ 6,902 5,591 1,311 23 6,678 224 3
2.4 ภาษียาสูบ 5,244 5,249 -5 0 5,020 224 4
2.5 ภาษีสุราฯ 4,397 4,593 -196 -4 6,017 -1,620 -27
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,154 2,051 103 5 2,176 -22 -1
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 344 348 -4 -1 356 -12 -3
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 307 250 57 23 483 -176 -36
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า - - - - - - -
2.10 ภาษีโทรคมนาคม - - - - - - -
2.9 ภาษีอื่น 113 76 37 49 431 -318 -74
2.10 รายได้อื่น 42 47 -5 -11 43 -1 -2
3. กรมศุลกากร 9,869 8,988 881 10 7,900 1,969 25
3.1 อากรขาเข้า 9,713 8,854 859 10 7,770 1,943 25
3.2 อากรขาออก 1 21 -20 -95 20 -19 -95
3.3 รายได้อื่น 155 114 41 36 110 45 41
รวมรายได้ 3 กรม 326,456 310,270 16,186 5 304,643 21,813 7
4. รัฐวิสาหกิจ 6,774 24,145 -17,371 -72 7,092 -318 -4
5. หน่วยงานอื่น 6,267 5,356 911 17 9,841 -3,574 -36
5.1 ส่วนราชการอื่น 5,688 5,087 601 12 8,745 -3,057 -35
5.2 กรมธนารักษ์ 579 269 310 115 1,096 -517 -47
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล - - - - - - -
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - - - - - -
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 339,497 339,771 -274 0 321,576 17,921 6
หัก 36,706 31,374 5,332 17 30,684 6,022 20
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 31,400 27,375 4,025 15 26,632 4,768 18
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26,900 20,712 6,188 30 19,657 7,243 37
- ภาษีอื่นๆ 4,500 6,663 -2,163 -32 6,975 -2,475 -35
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 755 623 132 21 700 55 8
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,451 1,829 622 34 1,417 1,034 73
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 2,100 1,547 553 36 1,935 165 9
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 302,791 308,397 -5,606 -2 290,892 11,899 4
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 11,607 9,889 1,718 17 8,476 3,131 37
รวมรายได้สุทธิ (Net) 291,184 298,508 -7,324 -2 282,416 8,768 3
หน่วย : ล้านบาท