รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.67
3
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กรกฏาคม 2564

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 130,316 112,738 17,578 16 142,456 -12,140 -9
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 69,721 56,220 13,501 24 74,100 -4,379 -6
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26,954 23,884 3,070 13 32,983 -6,029 -18
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 27,547 26,370 1,177 4 28,492 -945 -3
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - - - - - - -
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,960 5,001 -41 -1 5,317 -357 -7
1.6 ภาษีการรับมรดก 2 1 1 100 - 2 -
1.7 อากรแสตมป์ 1,086 1,240 -154 -12 1,537 -451 -29
1.8 รายได้อื่น 46 21 25 119 27 19 70
2. กรมสรรพสามิต 40,697 65,840 -25,143 -38 54,088 -13,391 -25
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 15,637 29,766 -14,129 -47 21,471 -5,834 -27
2.2 ภาษีรถยนต์ 6,378 6,990 -612 -9 11,035 -4,657 -42
2.3 ภาษีเบียร์ 5,984 11,973 -5,989 -50 6,933 -949 -14
2.4 ภาษียาสูบ 4,228 5,780 -1,552 -27 5,386 -1,158 -22
2.5 ภาษีสุราฯ 5,636 5,924 -288 -5 5,490 146 3
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,123 4,769 -2,646 -55 2,250 -127 -6
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 347 249 98 39 409 -62 -15
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 272 243 29 12 270 2 1
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า - - - - - - -
2.10 ภาษีโทรคมนาคม - - - - - - -
2.9 ภาษีอื่น 59 85 -26 -31 802 -743 -93
2.10 รายได้อื่น 34 60 -26 -43 42 -8 -19
3. กรมศุลกากร 8,356 7,010 1,346 19 8,800 -444 -5
3.1 อากรขาเข้า 8,244 6,831 1,413 21 8,590 -346 -4
3.2 อากรขาออก 21 16 5 31 20 1 5
3.3 รายได้อื่น 90 163 -73 -45 190 -100 -53
รวมรายได้ 3 กรม 179,369 185,588 -6,219 -3 205,344 -25,975 -13
4. รัฐวิสาหกิจ 17,453 14,302 3,151 22 12,751 4,702 37
5. หน่วยงานอื่น 22,608 43,910 -21,302 -49 16,058 6,550 41
5.1 ส่วนราชการอื่น 22,339 43,642 -21,303 -49 15,824 6,515 41
5.2 กรมธนารักษ์ 269 268 1 0 234 35 15
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล - - - - - - -
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - - - - - -
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 219,430 243,800 -24,370 -10 234,153 -14,723 -6
หัก 37,638 24,121 13,517 56 24,454 13,184 54
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 34,100 21,172 12,928 61 21,156 12,944 61
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,000 15,288 9,712 64 17,500 7,500 43
- ภาษีอื่นๆ 9,100 5,884 3,216 55 3,656 5,444 149
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 838 747 91 12 800 38 5
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,800 1,358 442 33 1,496 304 20
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 900 844 56 7 1,002 -102 -10
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 181,792 219,679 -37,887 -17 209,699 -27,907 -13
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 10,916 3,583 7,333 205 9,320 1,596 17
รวมรายได้สุทธิ (Net) 170,876 216,096 -45,220 -21 200,379 -29,503 -15
หน่วย : ล้านบาท