รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.22
61
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 64

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
กรมสรรพากร 120,624 256,931 167,065
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 23,098 23,108 25,472
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 24,563 158,154 60,364
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 75 4,923
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 67,207 69,606 70,504
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,273 1,244 983
รายได้อื่น 24 32 40
กรมสรรพสามิต 37,142 37,054 37,681
ภาษีน้ำมันฯ 13,987 14,262 14,586
ภาษียาสูบ 3,548 5,543 4,771
ภาษีสุราฯ 4,700 5,228 4,368
ภาษีเบียร์ 4,960 4,496 6,421
ภาษีรถยนต์ 7,439 5,258 5,173
ภาษีเครื่องดื่ม 1,829 1,715 1,817
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0.000 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 258 201 192
ภาษีแบตเตอรี่ 270 258 245
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 75 55 56
รายได้อื่น 78 40 51
กรมศุลกากร 7,937 8,810 8,805
อากรขาเข้า 7,843 8,707 8,695
อากรขาออก 13 30 17
รายได้อื่น 80 73 93
หน่วยงานอื่น 53,687 32,179 16,790
ส่วนราชการอื่น 14,198 6,752 4,710
กรมธนารักษ์ 170 245 215
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 39,319 25,181 11,866
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 219,390 334,974 230,340
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 22,100 27,600 30,406
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,000 21,080 24,889
ภาษีอื่นๆ 5,100 6,520 5,516
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,824 1,863 1,821
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 696 606 603
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 434 1,687 892
รวมรายได้สุทธิ (Net) 194,335 303,217 196,618
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 0 38,776 9,751
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 194,335 264,441 186,868
หน่วย : ล้านบาท