รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
644345.99
94
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 65

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

ชื่อรายการ ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
กรมสรรพากร 171,016 140,550 135,155
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 26,315 23,612 26,254
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 57,565 34,250 28,301
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 389 0 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 77,646 76,049 74,141
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,678 1,409 1,352
รายได้อื่น 39 47 40
กรมสรรพสามิต 41,509 39,323 36,316
ภาษีน้ำมันฯ 9,411 8,390 8,077
ภาษียาสูบ 4,005 4,952 4,844
ภาษีสุราฯ 5,815 6,129 5,721
ภาษีเบียร์ 9,359 7,696 6,068
ภาษีรถยนต์ 9,813 9,317 8,775
ภาษีเครื่องดื่ม 2,161 1,910 1,987
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 420 447 386
ภาษีแบตเตอรี่ 317 291 300
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 151 149 123
รายได้อื่น 57 42 35
กรมศุลกากร 10,212 10,395 16,970
อากรขาเข้า 9,945 10,134 16,870
อากรขาออก 1 1 0
รายได้อื่น 266 260 100
หน่วยงานอื่น 21,184 35,732 65,236
ส่วนราชการอื่น 13,477 18,207 27,253
กรมธนารักษ์ 1,878 573 218
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 5,829 16,951 37,765
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 243,921 226,000 253,678
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 33,700 24,871 20,595
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30,500 22,382 17,570
ภาษีอื่นๆ 3,200 2,489 3,025
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,109 2,109
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 676 791 633
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 1,100 852 823
รวมรายได้สุทธิ (Net) 206,245 197,377 229,518
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 0.000 0.000 0.000
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 206,245 197,377 229,518
หน่วย : ล้านบาท