รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.33
80
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 65

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน มิถุนายน 2565 ถึง สิงหาคม 2565

ชื่อรายการ สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565
กรมสรรพากร 197,046 140,222 280,877
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 24,891 28,051 35,441
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 75,110 29,331 155,311
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 7,510 0 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 83,217 76,373 83,078
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,366 1,247 1,478
รายได้อื่น 44 33 49
กรมสรรพสามิต 37,267 34,416 35,969
ภาษีน้ำมันฯ 9,755 7,879 9,002
ภาษียาสูบ 5,220 4,152 5,244
ภาษีสุราฯ 4,739 4,486 4,397
ภาษีเบียร์ 5,872 7,590 6,902
ภาษีรถยนต์ 8,664 7,398 7,465
ภาษีเครื่องดื่ม 2,072 2,110 2,154
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0.000 0.000 0.000
ภาษีรถจักรยานยนต์ 401 348 344
ภาษีแบตเตอรี่ 308 319 307
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0.000 0.000 0.000
ภาษีอื่น 136 94 113
รายได้อื่น 101 41 42
กรมศุลกากร 10,912 9,007 9,869
อากรขาเข้า 10,806 8,927 9,713
อากรขาออก 1 1 1
รายได้อื่น 105 80 155
หน่วยงานอื่น 18,602 32,034 14,023
ส่วนราชการอื่น 13,289 13,475 6,670
กรมธนารักษ์ 311 286 579
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 5,001 18,272 6,774
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 263,827 215,678 340,738
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 35,400 18,350 30,642
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 29,000 14,979 26,298
ภาษีอื่นๆ 6,400 3,371 4,344
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,400 2,193 2,451
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 658 601 758
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 1,200 730 1,959
รวมรายได้สุทธิ (Net) 224,169 193,805 304,927
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,148 10,964 11,607
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 214,021 182,840 293,320
หน่วย : ล้านบาท