รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
531303.71
114
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 66

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึง เมษายน 2566

ชื่อรายการ เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566
กรมสรรพากร 155,300 161,245 140,628
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 42,212 42,285 32,537
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30,757 32,791 27,048
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 0 396
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 76,361 78,678 73,764
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,239 1,526 1,427
รายได้อื่น 47 84 112
กรมสรรพสามิต 39,261 39,463 37,762
ภาษีน้ำมันฯ 9,317 9,673 8,278
ภาษียาสูบ 4,364 5,428 5,087
ภาษีสุราฯ 4,861 6,200 5,789
ภาษีเบียร์ 8,569 5,910 7,450
ภาษีรถยนต์ 8,672 9,172 8,324
ภาษีเครื่องดื่ม 2,600 2,058 1,913
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 402 443 398
ภาษีแบตเตอรี่ 279 315 283
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 162 214 197
รายได้อื่น 34 49 41
กรมศุลกากร 9,596 11,187 9,023
อากรขาเข้า 9,516 11,035 8,936
อากรขาออก 0 1 4
รายได้อื่น 79 150 83
หน่วยงานอื่น 56,212 14,339 15,988
ส่วนราชการอื่น 30,094 9,649 10,330
กรมธนารักษ์ 612 894 2,323
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 25,506 3,796 3,335
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 260,369 226,234 203,400
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 28,800 36,194 42,537
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21,300 23,807 29,208
ภาษีอื่นๆ 7,500 12,388 13,329
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,254 2,059
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 561 845 828
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 1,000 1,013 890
รวมรายได้สุทธิ (Net) 227,809 185,927 157,086
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 11,454 10,415 10,589
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 216,355 175,513 146,497
หน่วย : ล้านบาท