รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.65
42
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฏาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 2,415,090.355 67,026.329 153,167.055 222,186.217 266,360.464 142,220.317 162,243.949 231,348.177 121,453.240 162,478.736 238,342.074 209,091.231 439,172.567
กระทรวงกลาโหม 150,407.735 136,791.969 8,648.193 13,655.275 12,612.046 12,692.667 12,174.482 10,916.690 12,277.886 11,233.519 11,144.150 11,269.145 10,806.547 9,361.368
กระทรวงการคลัง 265,850.873 264,340.791 7,866.149 5,022.499 6,037.060 68,249.859 10,587.762 4,851.735 9,623.044 4,795.572 7,735.456 69,250.379 64,144.977 6,176.299
กระทรวงการต่างประเทศ 7,102.309 6,437.500 242.074 701.720 777.546 485.244 451.252 243.958 715.529 490.860 153.609 444.407 1,658.392 72.909
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,028.555 3,668.301 237.732 357.845 312.522 358.343 387.620 256.418 351.055 275.225 238.414 293.805 233.593 365.731
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23,181.750 22,813.704 1,041.428 2,070.725 2,063.066 1,979.942 2,011.337 1,924.388 2,049.729 1,990.894 1,963.439 1,983.304 1,899.383 1,836.069
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 93,096.334 91,225.085 1,959.261 3,149.358 7,774.646 12,775.310 2,762.818 6,452.388 14,315.339 2,407.930 4,544.725 5,343.722 3,256.817 26,482.771
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,094.783 33,863.251 2,564.160 3,149.216 2,972.573 3,108.713 2,848.038 2,731.958 3,008.557 2,698.033 2,647.515 3,034.956 2,724.761 2,374.770
กระทรวงคมนาคม 11,563.817 11,842.968 1,007.623 1,099.230 1,058.061 1,048.609 1,002.288 963.327 985.442 999.509 979.384 968.088 914.004 817.402
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4,191.680 3,650.091 179.045 433.727 444.283 324.876 173.096 195.206 350.992 551.786 169.973 209.582 146.705 470.818
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,708.099 15,279.485 1,075.467 1,418.242 1,350.620 1,296.194 1,288.374 1,329.003 1,291.175 1,285.803 1,306.776 1,291.379 1,291.985 1,054.466
กระทรวงพลังงาน 2,016.349 1,808.357 113.259 133.341 117.364 114.019 112.618 111.712 631.767 118.491 97.110 100.718 85.366 72.591
กระทรวงพาณิชย์ 5,278.823 4,811.072 264.350 441.331 463.217 325.236 492.610 392.043 338.413 299.191 279.529 360.734 308.021 846.397
กระทรวงมหาดไทย 239,558.887 238,159.281 4,778.969 5,348.964 17,536.738 39,745.245 9,007.606 12,693.643 42,046.687 4,658.962 15,678.079 21,875.133 11,108.603 53,680.652
กระทรวงยุติธรรม 21,226.401 20,904.187 1,443.839 1,943.632 1,786.994 2,020.511 1,661.849 1,593.772 1,931.540 1,686.999 1,638.810 1,927.282 1,909.140 1,359.820
กระทรวงแรงงาน 49,353.891 49,388.337 383.720 463.395 436.851 11,517.317 431.553 761.090 11,177.829 434.239 421.065 483.198 401.613 22,476.468
กระทรวงวัฒนธรรม 4,812.090 4,623.456 327.925 440.217 424.563 475.916 411.537 373.802 450.168 368.733 344.917 356.665 356.577 292.437
กระทรวงศึกษาธิการ 315,598.430 298,583.211 6,008.369 31,945.715 28,226.356 22,668.907 22,674.424 30,285.461 29,085.229 25,214.144 23,844.632 24,701.022 32,487.074 21,441.879
กระทรวงสาธารณสุข 136,872.815 134,309.115 3,068.459 12,930.348 12,892.230 11,669.481 12,074.276 11,963.416 11,729.381 11,726.955 11,937.643 11,872.744 11,817.062 10,627.121
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,500.350 3,307.724 239.781 292.764 243.339 299.248 232.516 590.918 300.869 242.915 235.374 256.170 220.535 153.295
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 188,276.580 188,276.580 6.250 306.855 44,672.565 1,791.057 15.584 1,561.322 18,595.824 0.000 12,377.920 27,083.726 323.668 81,541.810
งบกลาง 531,509.337 504,524.156 13,357.164 52,024.733 52,505.535 46,951.093 45,099.830 45,470.289 42,308.166 36,826.203 41,640.287 38,034.145 38,992.452 51,314.261
จังหวัด 2,332.562 1,827.600 215.638 311.125 173.240 211.658 177.201 155.467 155.835 132.049 112.916 107.252 65.744 9.475
รัฐวิสาหกิจ 101,277.134 99,221.050 387.805 573.301 1,341.417 3,021.321 2,383.761 3,613.048 1,513.264 533.745 1,348.439 2,178.911 5,806.812 76,519.226
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 104,753.628 103,986.333 8,780.991 9,583.754 8,339.014 8,876.296 9,133.503 8,428.562 9,102.602 8,250.289 8,630.359 9,220.813 8,058.259 7,581.892
สำนักนายกรัฐมนตรี 23,118.579 20,341.620 971.861 1,286.808 2,868.571 1,693.656 827.119 1,909.705 2,217.978 889.837 971.968 1,194.108 2,813.001 2,697.009
หน่วยงานของรัฐสภา 5,978.671 5,288.036 274.949 498.000 440.717 511.639 448.230 418.671 505.430 441.688 418.132 448.699 423.866 458.016
หน่วยงานของศาล 19,547.982 21,634.832 161.909 161.910 4,481.582 226.336 229.303 4,482.672 161.909 161.910 3,993.849 161.914 161.915 7,249.624
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,699.212 69,726.355 1,419.961 2,837.812 7,200.888 7,751.558 2,535.757 4,485.200 10,462.539 2,145.909 2,496.797 2,358.463 4,628.330 21,403.142
ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.391 6,332.871 0.000 585.214 585.244 606.093 583.975 566.529 567.233 567.372 577.463 574.374 562.055 557.320
สภากาชาดไทย 6,077.241 6,077.241 0.000 0.000 1,519.311 0.000 0.000 1,519.310 0.000 24.478 1,532.794 0.000 1,481.347 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 16,015.836 16,015.836 0.000 0.000 487.976 3,486.045 0.000 961.060 3,018.690 0.000 3,017.214 957.236 2.627 4,084.988
หน่วยงานอื่นของรัฐ 472.625 472.625 0.000 0.000 40.080 78.076 0.000 41.186 78.076 0.000 0.000 0.000 0.000 235.207
ไม่ระบุ 24,978.560 24,960.670 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24,960.670
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 596.667 596.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 596.667
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 382,796.255 22,762.131 35,749.771 27,821.282 40,901.750 35,874.054 31,649.131 40,999.069 29,759.090 20,344.345 23,047.488 19,534.136 54,354.008
กระทรวงกลาโหม 49,529.498 27,075.611 2,924.064 2,158.012 1,914.124 1,431.666 2,353.016 900.066 2,223.083 3,467.573 1,572.540 3,639.422 3,916.917 575.126
กระทรวงการคลัง 7,751.949 5,117.023 251.194 222.310 81.874 136.615 261.859 22.600 43.032 35.462 275.808 8.885 2.648 3,774.737
กระทรวงการต่างประเทศ 304.189 152.435 3.036 11.377 0.473 5.418 16.167 9.774 11.461 36.378 0.033 52.600 5.718 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,064.302 605.397 35.277 92.270 36.613 46.307 55.805 51.009 52.658 26.598 13.823 11.018 106.058 77.961
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,443.191 1,334.315 18.640 26.252 22.775 51.198 32.890 33.995 100.715 66.541 511.538 50.626 6.383 412.761
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,350.262 24,610.537 447.909 629.549 819.254 779.032 829.518 289.672 1,012.246 176.184 390.388 345.748 1,434.363 17,456.675
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75,757.836 56,841.119 3,584.140 5,156.789 3,308.437 7,291.770 6,201.287 3,567.968 7,696.727 5,301.536 3,377.117 6,125.685 3,738.242 1,491.420
กระทรวงคมนาคม 161,600.487 131,138.382 5,774.644 15,049.297 10,741.751 18,481.245 14,871.884 14,574.058 16,394.765 11,246.273 5,512.409 6,806.674 6,086.011 5,599.372
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,633.523 2,289.321 0.381 87.879 135.727 148.645 31.557 39.170 59.715 917.582 83.121 59.273 0.095 726.176
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,403.245 9,586.080 576.229 874.590 822.984 1,145.617 1,038.564 808.969 1,466.300 1,193.731 610.122 614.419 349.667 84.887
กระทรวงพลังงาน 691.098 413.356 44.221 33.780 36.405 23.567 51.484 30.119 20.153 27.457 13.527 29.132 25.457 78.054
กระทรวงพาณิชย์ 1,066.252 478.036 32.025 49.413 9.080 60.658 58.333 37.922 31.508 17.163 0.908 6.954 97.464 76.608
กระทรวงมหาดไทย 75,954.206 40,714.191 2,346.739 4,449.621 3,585.010 4,624.923 4,219.469 4,780.954 4,908.355 3,009.021 2,060.961 1,857.808 901.032 3,970.297
กระทรวงยุติธรรม 2,967.966 1,488.612 21.857 93.025 99.007 256.068 72.515 223.903 124.572 154.951 80.453 110.178 24.138 227.945
กระทรวงแรงงาน 348.000 207.482 31.721 32.373 14.066 27.283 19.907 20.724 14.290 11.668 13.178 10.490 2.986 8.796
กระทรวงวัฒนธรรม 2,181.447 1,037.055 88.290 107.361 84.343 114.716 91.212 69.163 123.212 73.260 48.254 67.318 104.359 65.568
กระทรวงศึกษาธิการ 14,828.162 9,036.957 518.705 918.927 659.748 893.995 806.895 641.479 1,150.166 1,209.249 1,349.383 620.415 248.703 19.292
กระทรวงสาธารณสุข 16,965.844 9,198.090 579.692 619.876 542.877 758.879 618.575 778.838 1,285.157 707.805 917.356 687.797 490.119 1,211.118
กระทรวงอุตสาหกรรม 840.708 598.346 46.314 139.439 19.530 23.315 42.767 35.597 74.600 7.665 26.660 18.363 0.544 163.552
งบกลาง 55,900.000 4,131.435 890.812 995.106 387.233 620.154 211.843 1,000.589 18.461 3.217 0.898 3.122 0.000 0.000
จังหวัด 15,078.450 8,285.984 703.340 1,272.563 1,185.394 1,420.400 999.752 1,008.590 889.667 487.630 182.162 97.692 15.943 22.850
รัฐวิสาหกิจ 26,588.319 19,234.924 1,492.818 1,108.339 1,765.221 1,003.685 1,127.359 1,303.237 1,505.440 513.172 1,845.510 655.447 935.920 5,978.775
สภากาชาดไทย 2,188.202 717.093 477.415 131.271 6.951 38.334 2.072 3.100 25.682 20.059 0.000 12.209 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 17,871.075 6,569.534 849.704 925.766 607.458 753.909 1,120.086 272.046 592.028 324.129 382.225 326.179 261.013 154.989
สำนักนายกรัฐมนตรี 10,623.485 6,383.189 804.306 191.063 389.022 43.034 308.509 235.153 314.734 218.166 6.506 55.733 74.608 3,742.354
หน่วยงานของรัฐสภา 2,109.672 1,666.036 2.862 0.664 6.075 11.921 1.890 0.374 77.261 152.257 140.433 614.874 629.508 27.916
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,183.618 3,042.311 215.795 372.857 349.359 451.339 411.039 447.950 399.922 260.111 65.258 38.105 21.240 9.336
หน่วยงานของศาล 3,392.827 1,305.977 0.000 0.000 190.493 0.000 17.800 307.023 0.000 0.000 416.416 0.000 55.000 319.245
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,443.135 2,438.348 0.000 0.000 0.000 258.055 0.000 155.091 383.157 94.249 447.357 121.320 0.000 979.118
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,093.823 7,093.823 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7,093.823
หน่วยงานอื่นของรัฐ 5.257 5.257 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.257
ผลรวม 3,100,000.000 2,797,886.610 89,788.460 188,916.826 250,007.499 307,262.214 178,094.371 193,893.080 272,347.246 151,212.330 182,823.081 261,389.563 228,625.367 493,526.575
หน่วย : ล้านบาท