รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.67
49
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 1,029,710.056 170,998.881 232,667.116 205,578.731 420,465.328
กระทรวงกลาโหม 150,763.579 42,296.365 10,656.786 10,994.998 11,561.394 9,083.187
กระทรวงการคลัง 278,026.033 147,866.022 6,018.070 77,944.395 59,641.677 4,261.880
กระทรวงการต่างประเทศ 7,198.764 2,983.837 171.696 657.002 1,826.187 328.953
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,117.669 1,246.726 234.148 292.834 353.916 365.829
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,995.149 7,652.250 1,821.057 2,032.891 1,970.275 1,828.027
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 94,234.188 40,394.174 6,748.626 3,220.760 5,634.500 24,790.288
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,756.423 10,295.607 2,504.687 2,788.253 2,731.752 2,270.915
กระทรวงคมนาคม 11,565.977 3,665.409 896.980 983.607 933.864 850.957
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,323.800 972.139 157.867 152.369 154.632 507.271
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,411.753 4,942.479 1,110.260 1,380.708 1,385.167 1,066.345
กระทรวงพลังงาน 1,988.451 649.664 102.061 122.303 350.875 74.425
กระทรวงพาณิชย์ 5,520.324 1,830.734 330.526 258.454 415.589 826.166
กระทรวงมหาดไทย 244,208.703 103,693.765 10,268.555 30,258.163 17,011.257 46,155.790
กระทรวงยุติธรรม 21,135.311 6,797.206 1,553.059 1,949.980 1,907.879 1,386.288
กระทรวงแรงงาน 54,058.437 25,992.365 391.905 492.555 407.570 24,700.334
กระทรวงวัฒนธรรม 4,834.878 1,331.152 292.384 372.314 358.837 307.617
กระทรวงศึกษาธิการ 311,518.912 102,918.131 25,410.394 23,696.555 25,859.545 27,951.637
กระทรวงสาธารณสุข 135,935.776 44,748.115 11,437.094 11,599.289 11,979.822 9,731.910
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,509.296 1,178.163 224.187 253.971 183.403 516.602
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 183,131.602 87,373.806 21,437.350 33.910 25.125 65,877.421
งบกลาง 532,530.000 183,707.077 49,897.236 40,371.538 42,402.076 51,036.227
จังหวัด 2,989.483 363.410 98.705 142.173 104.284 18.248
รัฐวิสาหกิจ 123,624.823 104,515.666 1,179.704 3,165.065 1,912.670 98,258.226
สภากาชาดไทย 6,352.171 2,703.926 1,122.669 0.000 1,581.257 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,611.670 2,389.052 597.851 613.693 596.289 581.220
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,619.012 33,600.702 8,254.771 9,116.276 8,497.591 7,732.064
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,128.136 7,804.108 800.855 2,872.964 984.672 3,145.616
หน่วยงานของรัฐสภา 6,440.889 1,648.376 234.697 469.959 450.664 493.056
หน่วยงานของศาล 20,449.730 10,277.686 4,511.664 0.000 0.000 5,766.023
หน่วยงานอิสระของรัฐ 17,193.179 8,499.730 76.943 4,074.975 0.200 4,347.611
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79,681.779 35,141.020 2,456.095 2,355.161 4,355.761 25,974.002
หน่วยงานอื่นของรัฐ 473.202 231.193 0.000 0.000 0.000 231.193
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 140,279.190 16,829.846 26,640.887 44,344.940 52,463.517
กระทรวงกลาโหม 43,735.150 8,004.729 558.341 2,660.759 4,454.230 331.398
กระทรวงการคลัง 7,128.685 3,987.901 13.941 12.902 86.343 3,874.715
กระทรวงการต่างประเทศ 357.726 16.861 2.271 13.024 1.566 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,177.866 98.236 8.469 14.615 12.157 62.995
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,621.759 533.556 24.458 75.969 16.980 416.150
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,321.664 19,568.134 520.681 305.423 3,786.620 14,955.410
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93,377.135 30,875.189 1,914.531 7,046.148 19,764.541 2,149.969
กระทรวงคมนาคม 168,746.943 27,155.270 5,703.720 10,446.014 6,799.945 4,205.591
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,042.143 1,532.881 627.794 624.557 222.634 57.896
กระทรวงพลังงาน 711.548 15.791 5.524 2.875 7.307 0.084
กระทรวงพาณิชย์ 922.962 131.106 3.297 5.408 14.127 108.275
กระทรวงมหาดไทย 81,037.156 6,778.549 709.623 1,119.273 3,463.423 1,486.229
กระทรวงยุติธรรม 3,467.787 255.442 89.972 113.800 46.087 5.582
กระทรวงแรงงาน 267.422 32.464 10.322 14.254 1.349 6.539
กระทรวงวัฒนธรรม 1,900.229 173.251 40.792 58.937 57.728 15.794
กระทรวงศึกษาธิการ 15,855.811 1,622.778 768.111 566.941 259.160 28.566
กระทรวงสาธารณสุข 16,328.115 1,363.160 402.925 532.522 202.940 224.773
กระทรวงอุตสาหกรรม 962.612 177.283 12.384 3.739 75.481 85.679
งบกลาง 57,940.000 11.635 10.727 0.909 0.000 0.000
จังหวัด 18,511.158 483.248 132.979 273.802 73.965 2.501
รัฐวิสาหกิจ 39,294.435 9,406.812 4,320.312 995.116 2,257.683 1,833.701
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 16,178.348 3,106.386 266.099 309.847 498.921 2,031.520
สำนักนายกรัฐมนตรี 8,058.192 3,879.440 37.750 85.878 1,906.775 1,849.037
หน่วยงานของรัฐสภา 1,289.214 362.599 0.030 68.960 279.358 14.250
หน่วยงานของศาล 2,701.591 2,437.107 555.971 0.000 46.237 1,834.900
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,303.790 1,201.045 8.218 743.548 0.000 449.278
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,775.299 279.449 80.602 189.014 9.383 0.450
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,462.414 1,274.131 0.000 353.173 0.000 920.958
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 23,687.749 15,510.608 0.000 3.480 0.000 15,507.128
สภากาชาดไทย 2,501.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.149 4.149 0.000 0.000 0.000 4.149
ผลรวม 3,185,000.000 1,169,989.246 187,828.727 259,308.003 249,923.671 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท