รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.52
28
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 282,874.505 282,874.505
กระทรวงกลาโหม 150,407.735 8,112.120 8,112.120
กระทรวงการคลัง 265,850.873 3,755.222 3,755.222
กระทรวงการต่างประเทศ 7,102.309 59.113 59.113
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,028.555 166.621 166.621
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23,181.750 1,763.344 1,763.344
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 93,096.334 17,331.502 17,331.502
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,094.783 1,930.332 1,930.332
กระทรวงคมนาคม 11,563.817 738.038 738.038
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4,191.680 431.390 431.390
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,708.099 667.329 667.329
กระทรวงพลังงาน 2,016.349 67.984 67.984
กระทรวงพาณิชย์ 5,278.823 228.044 228.044
กระทรวงมหาดไทย 239,558.887 22,753.352 22,753.352
กระทรวงยุติธรรม 21,226.401 978.179 978.179
กระทรวงแรงงาน 49,353.891 288.196 288.196
กระทรวงวัฒนธรรม 4,812.090 233.942 233.942
กระทรวงศึกษาธิการ 315,598.430 2,010.559 2,010.559
กระทรวงสาธารณสุข 136,872.815 1,615.072 1,615.072
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,500.350 138.526 138.526
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 188,276.580 66,294.472 66,294.472
งบกลาง 531,509.337 44,198.028 44,198.028
จังหวัด 2,332.562 0.963 0.963
ไม่ระบุ 24,978.560 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 101,277.134 75,095.944 75,095.944
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 596.667 0.000 0.000
สภากาชาดไทย 6,077.241 0.000 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.391 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 104,753.628 7,407.916 7,407.916
สำนักนายกรัฐมนตรี 23,118.579 2,332.794 2,332.794
หน่วยงานของรัฐสภา 5,978.671 242.393 242.393
หน่วยงานของศาล 19,547.982 7,249.624 7,249.624
หน่วยงานอิสระของรัฐ 16,015.836 3,999.585 3,999.585
หน่วยงานอื่นของรัฐ 472.625 235.207 235.207
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,699.212 12,548.712 12,548.712
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 29,491.597 29,491.597
กระทรวงกลาโหม 49,529.498 150.000 150.000
กระทรวงการคลัง 7,751.949 3,111.594 3,111.594
กระทรวงการต่างประเทศ 304.189 0.000 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,064.302 2.965 2.965
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,443.191 412.575 412.575
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,350.262 8,921.807 8,921.807
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75,757.836 1,002.258 1,002.258
กระทรวงคมนาคม 161,600.487 2,220.692 2,220.692
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,633.523 726.071 726.071
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,403.245 61.505 61.505
กระทรวงพลังงาน 691.098 0.000 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 1,066.252 14.856 14.856
กระทรวงมหาดไทย 75,954.206 358.571 358.571
กระทรวงยุติธรรม 2,967.966 117.234 117.234
กระทรวงแรงงาน 348.000 8.606 8.606
กระทรวงวัฒนธรรม 2,181.447 16.382 16.382
กระทรวงศึกษาธิการ 14,828.162 10.792 10.792
กระทรวงสาธารณสุข 16,965.844 314.157 314.157
กระทรวงอุตสาหกรรม 840.708 0.000 0.000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,093.823 6,118.823 6,118.823
งบกลาง 55,900.000 0.000 0.000
จังหวัด 15,078.450 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 26,588.319 785.581 785.581
สภากาชาดไทย 2,188.202 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 17,871.075 135.268 135.268
สำนักนายกรัฐมนตรี 10,623.485 3,670.714 3,670.714
หน่วยงานของรัฐสภา 2,109.672 27.527 27.527
หน่วยงานของศาล 3,392.827 319.245 319.245
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,443.135 979.118 979.118
หน่วยงานอื่นของรัฐ 5.257 5.257 5.257
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,183.618 0.000 0.000
ผลรวม 3,100,000.000 312,366.102 312,366.102
หน่วย : ล้านบาท