หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
1279717.97
47
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน มิ.ย.-ส.ค. ปี 65

จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เดือน มิถุนายน 2565 ถึง สิงหาคม 2565

ชื่อรายการ สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 9,110,892.07 9,044,360.80 9,000,822.76
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 8,416,278.57 8,363,387.30 8,315,818.26
หนี้ต่างประเทศ 131,698.68 125,071.74 127,041.83
หนี้ในประเทศ 8,284,579.89 8,238,315.56 8,188,776.43
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 672,613.50 680,973.50 685,004.50
FIDF 1 271,953.00 272,122.00 276,153.00
FIDF 3 400,660.50 408,851.50 408,851.50
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 22,000.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 22,000.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 945,976.75 945,279.25 946,912.52
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 415,315.22 413,153.85 412,017.93
หนี้ต่างประเทศ 34,893.26 34,918.64 35,341.90
หนี้ในประเทศ 380,421.96 378,235.21 376,676.03
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 530,661.53 532,125.40 534,894.59
หนี้ต่างประเทศ 10,765.21 10,864.28 10,419.51
หนี้ในประเทศ 519,896.32 521,261.12 524,475.08
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 248,107.49 249,845.70 249,844.96
3.1 หนี้ต่างประเทศ 58.87 60.08 59.34
3.2 หนี้ในประเทศ 248,048.62 249,785.62 249,785.62
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 6,755.20 6,713.32 6,725.14
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 189.87 189.87 189.87
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 6,565.33 6,523.45 6,535.27
รวม 10,311,731.51 10,246,199.07 10,204,305.38
Debt : GDP (%) 60.72 60.75 60.93
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 16,982,796.74 16,865,267.87 16,747,739.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 36.64 36.98 35.46
หน่วย : ล้านบาท