หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
4.39
32
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 65

จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565

ชื่อรายการ มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 8,814,544.96 8,720,929.74 8,624,408.07
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 8,109,540.46 8,024,375.24 7,927,853.57
หนี้ต่างประเทศ 131,989.64 127,794.65 129,301.52
หนี้ในประเทศ 7,977,550.82 7,896,580.59 7,798,552.05
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 685,004.50 696,554.50 696,554.50
FIDF 1 276,153.00 276,653.00 276,653.00
FIDF 3 408,851.50 419,901.50 419,901.50
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 20,000.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 20,000.00 0.00 0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 876,454.69 843,328.46 846,008.86
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 409,911.69 407,360.25 405,865.58
หนี้ต่างประเทศ 36,223.22 36,993.29 37,029.12
หนี้ในประเทศ 373,688.47 370,366.96 368,836.46
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 466,543.00 435,968.21 440,143.28
หนี้ต่างประเทศ 9,829.40 9,663.81 9,872.00
หนี้ในประเทศ 456,713.60 426,304.40 430,271.28
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 253,945.59 256,944.52 256,945.80
3.1 หนี้ต่างประเทศ 62.97 61.90 63.18
3.2 หนี้ในประเทศ 253,882.62 256,882.62 256,882.62
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 7,017.49 7,065.45 7,057.16
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 189.87 189.87 189.87
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 6,827.62 6,875.58 6,867.29
รวม 9,951,962.73 9,828,268.17 9,734,419.89
Debt : GDP (%) 60.64 60.17 59.88
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 16,410,857.94 16,333,847.30 16,256,836.65
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 33.45 32.89 33.60
หน่วย : ล้านบาท