หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
1093577.81
55
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.พ.-เม.ย. ปี 66

จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึง เมษายน 2566

ชื่อรายการ เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 9,566,960.02 9,475,655.31 9,411,656.05
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 8,776,257.52 8,719,952.81 8,682,702.55
หนี้ต่างประเทศ 132,572.08 133,296.74 131,868.88
หนี้ในประเทศ 8,643,685.44 8,586,656.07 8,550,833.67
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 660,988.50 660,988.50 670,613.50
FIDF 1 269,953.00 269,953.00 269,953.00
FIDF 3 391,035.50 391,035.50 400,660.50
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 129,714.00 94,714.00 58,340.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 0.00 0.00 25,000.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 129,714.00 94,714.00 33,340.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 1,066,600.39 1,060,086.90 1,051,341.97
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 505,291.51 504,851.23 503,825.45
หนี้ต่างประเทศ 31,812.87 32,170.80 32,879.52
หนี้ในประเทศ 473,478.64 472,680.43 470,945.93
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 561,308.88 555,235.67 547,516.52
หนี้ต่างประเทศ 10,077.73 10,066.74 10,375.94
หนี้ในประเทศ 551,231.15 545,168.93 537,140.58
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 225,509.94 225,531.30 225,531.34
3.1 หนี้ต่างประเทศ 57.32 56.68 56.72
3.2 หนี้ในประเทศ 225,452.62 225,474.62 225,474.62
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 36,202.79 36,231.95 36,246.53
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 6,202.79 6,231.95 6,246.53
รวม 10,895,273.14 10,797,505.46 10,724,775.89
Debt : GDP (%) 61.56 61.30 61.17
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 17,698,039.20 17,615,169.00 17,533,524.67
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 34.30 34.26 35.32
หน่วย : ล้านบาท