หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
4.1
21
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.ค.-ก.ย. ปี 64

จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เดือน กรกฏาคม 2564 ถึง กันยายน 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 8,203,698.67 8,033,676.72 7,836,723.70
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 7,419,214.24 7,271,599.00 7,071,423.29
หนี้ต่างประเทศ 119,904.07 107,199.04 107,991.50
หนี้ในประเทศ 7,299,310.17 7,164,399.96 6,963,431.79
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 699,484.43 707,077.72 710,300.41
FIDF 1 276,653.00 280,778.00 283,653.00
FIDF 3 422,831.43 426,299.72 426,647.41
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 85,000.00 55,000.00 55,000.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 85,000.00 55,000.00 55,000.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 845,639.91 837,215.55 781,052.43
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 402,802.98 400,938.87 399,141.13
หนี้ต่างประเทศ 38,400.54 39,452.98 39,493.04
หนี้ในประเทศ 364,402.44 361,485.89 359,648.09
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 442,836.93 436,276.68 381,911.30
หนี้ต่างประเทศ 10,016.11 9,564.03 9,722.07
หนี้ในประเทศ 432,820.82 426,721.65 372,189.23
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 281,041.62 282,039.62 284,141.61
3.1 หนี้ต่างประเทศ 70.00 68.00 69.49
3.2 หนี้ในประเทศ 280,971.62 281,971.62 284,072.12
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 7,162.82 6,581.30 7,146.04
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 189.87 189.87 189.87
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 6,972.95 6,391.43 6,956.17
รวม 9,337,543.02 9,159,513.19 8,909,063.78
Debt : GDP (%) 57.98 57.01 55.59
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 16,104,266.77 16,065,657.18 16,027,047.59
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 34.09 32.55 33.09
หน่วย : ล้านบาท