หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
1828206.77
66
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.ค.-ก.ย. ปี 66

จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เดือน กรกฏาคม 2566 ถึง กันยายน 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566 สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 9,779,786.75 9,676,757.05 9,612,165.44
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 9,047,288.25 8,914,754.55 8,875,162.94
หนี้ต่างประเทศ 117,171.59 115,985.63 126,136.36
หนี้ในประเทศ 8,930,116.66 8,798,768.92 8,749,026.58
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 625,422.50 654,926.50 654,926.50
FIDF 1 265,327.00 269,953.00 269,953.00
FIDF 3 360,095.50 384,973.50 384,973.50
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 107,076.00 107,076.00 82,076.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 107,076.00 107,076.00 82,076.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 1,076,922.26 1,075,590.65 1,075,168.76
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 495,174.62 492,548.08 500,416.14
หนี้ต่างประเทศ 30,164.57 30,843.01 30,849.13
หนี้ในประเทศ 465,010.05 461,705.07 469,567.01
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 581,747.64 583,042.57 574,752.62
หนี้ต่างประเทศ 10,789.24 10,311.33 10,110.22
หนี้ในประเทศ 570,958.40 572,731.24 564,642.40
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 213,508.27 214,507.48 223,506.93
3.1 หนี้ต่างประเทศ 55.65 54.86 54.31
3.2 หนี้ในประเทศ 213,452.62 214,452.62 223,452.62
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 61,416.92 61,124.84 61,252.90
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 55,000.00 55,000.00 55,000.00
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 6,416.92 6,124.84 6,252.90
รวม 11,131,634.20 11,027,980.02 10,972,094.03
Debt : GDP (%) 62.14 61.78 61.69
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 17,914,609.15 17,849,550.10 17,784,491.05
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 36.72 35.09 34.41
หน่วย : ล้านบาท