การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.65
39
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ส.ค. ปี 65

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2565

ชื่อรายการ Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2565 802,688,839,170.00 23,784,993,915.73 33.75 707,546,887,965.00 21,235,665,389.06 765,409,080.00 22,972,288.32 708,312,297,045.00 21,258,637,677.38 33.32 -2,526,356,238.36 -10.62
กุมภาพันธ์ 2565 776,611,992,450.00 23,359,772,615.71 33.25 766,846,689,312.00 23,362,093,117.07 3,972,145,455.00 121,011,974.48 770,818,834,767.00 23,483,105,091.55 32.82 123,332,475.84 0.53
มีนาคม 2565 887,353,196,238.00 27,400,552,617.39 32.38 921,929,915,280.00 28,847,631,475.72 383,387,035.00 11,996,365.14 922,313,302,315.00 28,859,627,840.86 31.96 1,459,075,223.47 5.32
เมษายน 2565 856,252,572,565.00 25,429,820,516.20 33.67 780,452,884,276.00 23,470,502,496.83 1,693,219,838.00 50,920,076.33 782,146,104,114.00 23,521,422,573.16 33.25 -1,908,397,943.04 -7.50
พฤษภาคม 2565 928,889,549,949.00 27,383,181,659.90 33.92 854,006,201,151.00 25,498,050,373.24 365,385,878.00 10,909,320.69 854,371,587,029.00 25,508,959,693.93 33.49 -1,874,221,965.97 -6.84
มิถุนายน 2565 971,480,606,108.00 28,082,343,935.60 34.59 907,005,621,705.00 26,544,848,566.67 280,594,974.00 8,212,023.07 907,286,216,679.00 26,553,060,589.74 34.17 -1,529,283,345.85 -5.45
กรกฎาคม 2565 968,939,539,119.00 27,289,766,659.88 35.51 828,321,240,079.00 23,609,119,621.00 707,569,224.00 20,167,400.81 829,028,809,303.00 23,629,287,021.81 35.08 -3,660,479,638.06 -13.41
สิงหาคม 2565 1,026,653,513,253.00 27,848,096,990.01 36.87 860,353,859,034.00 23,610,344,185.98 815,310,498.00 22,374,237.38 861,169,169,532.00 23,632,718,423.36 36.44 -4,215,378,566.64 -15.14
รวม 7,218,869,808,852.00 210,578,528,910.42 6,626,463,298,802.00 196,178,255,225.57 8,983,021,982.00 268,563,686.22 6,635,446,320,784.00 196,446,818,911.79 -14,131,709,998.61 -6.71
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)