การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.57
29
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน พ.ย. ปี 64

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2564

ชื่อรายการ Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2564 596,625,574,689.00 19,734,576,190.82 30.23 586,453,012,916.00 19,675,669,761.66 371,338,447.00 12,458,513.29 586,824,351,363.00 19,688,128,274.95 29.81 -46,447,915.88 -0.24
กุมภาพันธ์ 2564 603,406,026,792.00 19,992,115,445.26 30.18 599,884,694,938.00 20,164,462,545.31 1,170,824,104.00 39,355,961.22 601,055,519,042.00 20,203,818,506.53 29.75 211,703,061.27 1.06
มีนาคม 2564 699,551,110,938.00 23,227,936,266.07 30.12 716,061,914,604.00 24,121,767,831.35 619,911,012.00 20,882,760.56 716,681,825,616.00 24,142,650,591.91 29.69 914,714,325.84 3.94
เมษายน 2564 650,248,786,285.00 20,930,867,213.40 31.07 655,508,977,516.00 21,393,896,133.03 280,639,545.00 9,159,254.08 655,789,617,061.00 21,403,055,387.11 30.64 472,188,173.71 2.26
พฤษภาคม 2564 693,441,763,703.00 22,055,965,588.63 31.44 714,497,740,412.00 23,045,414,944.96 237,715,882.00 7,667,289.66 714,735,456,294.00 23,053,082,234.62 31.00 997,116,645.99 4.52
มิถุนายน 2564 712,223,320,054.00 22,550,844,443.34 31.58 737,961,981,632.00 23,693,864,052.89 277,351,828.00 8,904,979.76 738,239,333,460.00 23,702,769,032.65 31.15 1,151,924,589.30 5.11
กรกฎาคม 2564 712,613,162,166.00 22,467,365,608.67 31.72 708,246,470,960.00 22,637,880,673.40 405,192,704.00 12,951,288.09 708,651,663,664.00 22,650,831,961.49 31.29 183,466,352.82 0.82
สิงหาคม 2564 765,248,800,323.00 23,191,887,609.65 33.00 715,219,250,193.00 21,970,174,269.69 197,153,222.00 6,056,171.79 715,416,403,415.00 21,976,230,441.48 32.55 -1,215,657,168.17 -5.24
กันยายน 2564 750,266,995,392.00 22,426,154,398.21 33.46 760,181,546,075.00 23,024,640,964.23 374,713,642.00 11,349,456.08 760,556,259,717.00 23,035,990,420.31 33.02 609,836,022.10 2.72
ตุลาคม 2564 772,539,960,351.00 23,108,905,677.20 33.43 749,277,392,212.00 22,716,320,657.89 738,442,054.00 22,387,818.80 750,015,834,266.00 22,738,708,476.69 32.98 -370,197,200.51 -1.60
พฤศจิกายน 2564 759,679,355,988.00 22,629,237,876.72 33.57 782,823,223,431.00 23,629,759,798.33 601,332,423.00 18,151,404.16 783,424,555,854.00 23,647,911,202.49 33.13 1,018,673,325.77 4.50
รวม 7,715,844,856,681.00 242,315,856,317.97 7,726,116,204,889.00 246,073,851,632.74 5,274,614,863.00 169,324,897.49 7,731,390,819,752.00 246,243,176,530.23 3,927,320,212.24 1.62
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)