รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.46
13
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 66

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 02 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 727,741.114 101,680.063 205,595.723 420,465.328
งบบุคลากร 614,447.933 103,053.386 665.654 52,600.197 49,787.534
งบดำเนินงาน 206,923.760 30,755.651 2,436.995 16,625.400 11,693.257
งบอุดหนุน 1,012,462.638 284,908.979 22,712.725 71,388.805 190,807.449
งบรายจ่ายอื่น 686,494.768 309,023.098 75,864.689 64,981.320 168,177.089
งบลงทุน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 98,884.432 2,075.947 44,344.968 52,463.517
งบดำเนินงาน 5,617.255 2,704.773 1.120 61.930 2,641.723
งบลงทุน 491,077.928 28,753.566 1,817.705 18,075.658 8,860.204
งบอุดหนุน 117,484.355 53,133.479 209.588 21,342.433 31,581.458
งบรายจ่ายอื่น 50,491.362 14,292.613 47.534 4,864.947 9,380.132
ผลรวม 3,185,000.000 826,625.546 103,756.010 249,940.691 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท