รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.25
8
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 282,874.505 282,874.505
งบบุคลากร 621,374.908 24,482.236 24,482.236
งบดำเนินงาน 206,406.533 3,112.737 3,112.737
งบอุดหนุน 986,838.521 119,376.476 119,376.476
งบรายจ่ายอื่น 677,220.012 135,903.056 135,903.056
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 29,491.597 29,491.597
งบดำเนินงาน 2,529.965 2,529.965 2,529.965
งบลงทุน 465,174.268 4,045.767 4,045.767
งบอุดหนุน 83,138.513 16,069.010 16,069.010
งบรายจ่ายอื่น 57,317.282 6,846.855 6,846.855
ผลรวม 3,100,000.000 312,366.102 312,366.102
หน่วย : ล้านบาท