รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.46
13
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ส.ค. ปีงบฯ 65

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ส.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ส.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 2,241,716.821 46,819.849 222,186.217 266,360.464 142,220.317 162,243.949 231,348.177 121,453.240 162,478.736 238,342.074 209,091.231 439,172.567
งบบุคลากร 621,374.908 532,286.823 8,984.997 54,189.233 53,508.862 53,153.893 52,256.565 51,832.774 51,904.993 51,836.314 51,749.763 52,626.472 50,242.958
งบดำเนินงาน 206,406.533 187,743.383 9,064.271 19,484.261 24,771.565 18,706.495 17,931.688 20,848.234 15,597.277 15,909.770 18,721.226 16,371.846 10,336.750
งบลงทุน 0.000 5.755 2.921 2.834 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
งบอุดหนุน 986,838.521 931,159.112 22,236.227 94,786.591 110,445.110 53,525.108 79,265.536 128,180.252 44,840.929 69,998.947 65,681.393 65,760.250 196,438.770
งบรายจ่ายอื่น 677,220.012 590,521.748 6,531.434 53,723.298 77,634.927 16,834.822 12,790.161 30,486.917 9,110.041 24,733.705 102,189.692 74,332.663 182,154.088
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 337,526.074 13,241.721 27,821.282 40,901.750 35,874.054 31,649.131 40,999.069 29,759.090 20,344.345 23,047.488 19,534.136 54,354.008
งบลงทุน 465,174.268 240,302.066 11,265.243 21,690.096 35,352.531 29,873.522 25,569.979 33,336.909 22,804.487 15,113.566 18,469.733 13,299.933 13,526.067
งบอุดหนุน 83,138.513 58,614.253 1,493.680 3,445.330 4,385.648 3,972.086 4,762.443 5,556.472 3,104.271 3,232.131 1,649.690 2,247.420 24,765.082
งบรายจ่ายอื่น 57,317.282 36,039.881 482.799 2,685.855 1,163.571 2,028.445 1,316.710 2,105.119 3,810.991 1,998.648 2,928.066 3,986.783 13,532.895
งบดำเนินงาน 2,529.965 2,569.874 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.569 39.340 0.000 0.000 0.000 2,529.965
ผลรวม 3,100,000.000 2,579,242.895 60,061.570 250,007.499 307,262.214 178,094.371 193,893.080 272,347.246 151,212.330 182,823.081 261,389.563 228,625.367 493,526.575
หน่วย : ล้านบาท