รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.33
9
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 65

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มกราคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 977,757.301 91,151.429 238,342.074 209,091.231 439,172.567
งบบุคลากร 621,374.908 190,450.401 35,831.208 51,749.763 52,626.472 50,242.958
งบดำเนินงาน 206,406.533 51,561.319 6,131.497 18,721.226 16,371.846 10,336.750
งบอุดหนุน 986,838.521 357,787.104 29,906.691 65,681.393 65,760.250 196,438.770
งบรายจ่ายอื่น 677,220.012 377,958.477 19,282.034 102,189.692 74,332.663 182,154.088
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 106,414.221 9,478.589 23,047.488 19,534.136 54,354.008
งบลงทุน 465,174.268 51,402.639 6,106.907 18,469.733 13,299.933 13,526.067
งบอุดหนุน 83,138.513 30,232.108 1,569.916 1,649.690 2,247.420 24,765.082
งบรายจ่ายอื่น 57,317.282 22,249.510 1,801.766 2,928.066 3,986.783 13,532.895
งบดำเนินงาน 2,529.965 2,529.965 0.000 0.000 0.000 2,529.965
ผลรวม 3,100,000.000 1,084,171.523 100,630.018 261,389.563 228,625.367 493,526.575
หน่วย : ล้านบาท