รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4.25
2
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 120,624 107,777 12,847 12%
กรมสรรพสามิต 37,142 46,429 -9,287 -20%
กรมศุลกากร 7,937 7,948 -11 0%
หน่วย : ล้านบาท