รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4.45
11
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 140,656 135,691 4,965 4%
กรมสรรพสามิต 37,762 44,497 -6,735 -15%
กรมศุลกากร 9,023 8,092 931 12%
หน่วย : ล้านบาท