รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
63825.27
30
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน กรกฏาคม 2566

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 139,075 140,167 -1,092 -1%
กรมสรรพสามิต 35,801 34,416 1,385 4%
กรมศุลกากร 8,947 9,007 -60 -1%
หน่วย : ล้านบาท