รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4.25
2
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน กรกฏาคม 2564

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 130,316 112,738 17,578 16%
กรมสรรพสามิต 40,697 65,840 -25,143 -38%
กรมศุลกากร 8,356 7,010 1,346 19%
หน่วย : ล้านบาท