รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4.14
7
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน กันยายน 2565

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 299,395 256,931 42,464 17%
กรมสรรพสามิต 37,642 37,054 588 2%
กรมศุลกากร 9,559 8,810 749 9%
หน่วย : ล้านบาท