รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4
6
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน มิถุนายน 2565

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 280,618 259,600 21,018 8%
กรมสรรพสามิต 35,969 41,682 -5,713 -14%
กรมศุลกากร 9,869 8,988 881 10%
หน่วย : ล้านบาท