มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อันดอร์รา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 18,695 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 36,882 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 164 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 11,374
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 69,321 2,436
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 859,941 222,932 11,957
รวม 878,636 329,299 25,767
หน่วย : บาท