มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอนติกาและบาร์บูดา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 685 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,973,229 4,741,697 2,721,260
รวม 1,973,914 4,741,697 2,721,260
หน่วย : บาท