มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แองกวิลลา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 164 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 1,246,964
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 1,154
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 104,093 0 0
รวม 104,093 164 1,248,118
หน่วย : บาท