มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อาร์มีเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 683 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 1,082 938
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 86,277
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 46,806 0 263
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 126 80 388
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,288 65,999 292,674
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 666 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 2,903
รวม 56,903 67,827 383,443
หน่วย : บาท