มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แองโกลา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,863,487,115 0 8,404,068,349
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 18
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 3,822
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 39
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,918 2,411 21,853
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 95,092
64 รองเท้า 0 0 185
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 55,000
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 25,000
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 32,031,207 42,311,975 10,269,797
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 37
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 30,240 17,278
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 33,500
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 92
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 7,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 15,000
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 129
รวม 2,895,520,240 42,344,626 8,414,612,191
หน่วย : บาท