มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอนตาร์กติกา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 240,890
รวม 240,890
หน่วย : บาท