มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ออสเตรีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 4,679,018 355,071 3,637,392
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 8,536 838
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 938,765 4,033 960,248
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 176,759 0 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 386,323 513,583 519,938
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,749 1,962 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 18,394,969 15,545,129 18,325,810
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,462 6,271,400 852,628
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,907,115 3,166,748 1,507,135
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 699,481 883,666 1,077,847
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 7,100,380 19,626,941 15,434,600
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 285,373 35,825 497,435
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 379,168 746,159 216,582
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 11,853,097 23,195,904 105,168,147
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,985,608 33,303,016 21,199,002
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 74,034,139 72,166,612 44,557,537
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 951,445 1,011,426 575,617
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 307,399 4,138,311 524,695
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,719,799 19,067,146 11,162,467
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,669,317 3,185,558 9,734,327
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 286 965 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 25,197,721 39,216,304 21,489,564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 24,980,873 60,441,866 42,475,760
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,534,621 4,414,220 10,149,974
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,194,112 1,651,992 226,390
42 เครื่องหนัง 19,899 10,119 45,362
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,752,325 494,214 7,107,138
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,528,260 31,649,610 40,503,225
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,063,283 849,456 421,613
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 82,578 0 79,155
52 ฝ้าย 0 0 4,648
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 35,265
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 12,506 0 152,113
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 7,207,519 6,424,099 12,138,522
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 10,422 0 592,253
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,815,592 4,341 3,787,297
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,859,843 4,917,533 7,696,529
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 502,493 862,370 557,054
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 183,999 243,235 270,448
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 288,278 338,115 150,647
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 570,783 786,089 20,311
64 รองเท้า 125,651 33,685 17,977
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 74,435 67,020 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,016,325 5,231,559 3,996,501
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,585,828 361,172 97,935
70 แก้วและเครื่องแก้ว 56,822,784 82,310,876 77,562,609
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 65,300,719 60,733,326 73,184,322
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,702,813 36,264,119 16,691,502
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 44,234,883 52,939,734 115,483,649
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 525,103 889,698 1,313,388
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 3,897,756 20,375 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,725,085 10,374,243 9,250,338
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 1,579 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 4,125,580 8,145,504 4,167,443
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,459,037 12,270,247 5,890,537
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,129,294 6,493,584 3,126,105
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 204,813,929 235,121,144 301,576,754
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 339,317,076 272,723,509 303,247,350
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,272,623 1,339,861 20,237,972
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 79,175,180 215,985,654 62,275,501
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 643,008 150,897,815 867,526
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 232,817 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 44,136,606 31,923,374 27,577,166
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 342,868 184,367 594,282
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 119,065 331,543
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 7,766,166 1,708,084 1,336,315
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,890,554 3,978,598 3,781,328
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 113,142 5,287 258,354
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,309,884 2,947,125 3,421,995
รวม 1,113,019,905 1,548,602,158 1,420,143,905
หน่วย : บาท