มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะโอลันด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,837,428
รวม 1,837,428
หน่วย : บาท