มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาร์เบโดส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,903 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 594 0 592
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,155 0 2,115
47 เยื่อไม้ 871,305 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 832 416 1,441
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,293 4,054 4,019
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,605,365 10,438,431 8,430,140
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 38,169 36,343 2,348
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 865
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 1,732
รวม 11,524,616 10,479,244 8,443,252
หน่วย : บาท