มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บูร์กินาฟาโซ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 392
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 359 359 716
52 ฝ้าย 0 7,016,500 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,615 0 0
รวม 1,974 7,016,859 1,108
หน่วย : บาท