มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บัลแกเรีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 10,000
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 200,658 642,366
10 ธัญพืช 2,833 0 606,726,816
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 120,728 311,033
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 207,168 0 145,430
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 220,002 0 207,061
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 26,416 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 166,714 0 532,730
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 16,038
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 2,870,876
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4,984 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 10,998,825 6,020,519 18,964,401
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 413,239 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 48,361,490 17,526,070 26,837,246
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 99,023 9,772,420 10,393,827
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 35,661,329 12,793,235 105,092,585
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 18,411 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 80,671 1,688,652 120,733
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 4,271 3,300
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 358 835 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,026,681 412,131 2,145,781
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 48,638,087 463,860 655,251
40 ยางและของทำด้วยยาง 547,534 2,730,205 4,138,987
42 เครื่องหนัง 201,573 65,329 4,861
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,740,213 5,692,871 9,630,007
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,860 11,163 21,528
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 3,813
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 7,207 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 13,182
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 2,500
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 12,951 893 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 8,486 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,225,703 1,724,711 1,567,149
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,676,046 6,615,865 2,666,180
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 10,840 51,009
64 รองเท้า 47,772 0 26,260
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 222,142 168,183 69,858
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 30,446 7,269
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 4,749 0 137,750
70 แก้วและเครื่องแก้ว 28,876 138,214 1,526,393
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8,810 3,917 12,142
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 4,379 6,096
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 857,796 545,882 536,757
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 159,557,877 15,132 29,097
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 153,191 516,891 431,438
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 196,009 166,697 184,888
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 121,278 246,249 98,865
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 4,246,403 9,161,760 5,497,140
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 23,851,205 30,196,942 25,964,280
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,288,466 2,013,851 1,232,480
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 48,277 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,872,054 2,214,221 13,713,646
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 6,190 7,640
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 79,061 221,459 196,799
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 467,771 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 42,316 0 10,829
รวม 357,489,673 112,461,853 843,464,317
หน่วย : บาท