มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาห์เรน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 5,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 20,431,393 17,781,338 18,928,215
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 800 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,271 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 222,080 0 296,429
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 745 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 1,010,328,223 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 3,938,022 1,490,422 2,954,824
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 226,708,481 249,975,397 119,383,165
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,879 0 4,264
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 3,561 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,822 763,338 1,751,377
42 เครื่องหนัง 0 0 5,678
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 1,196 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 14,268 89,871 27,126
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 3,478 0 293
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 4,000 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 427
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 18,332
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 9,476 6,819
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 176,000 412,611
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 75,908 49,375
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 184,500 51,700
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 3,449 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,093 26,796 931,020
72 เหล็กและเหล็กกล้า 19,507,100 184,148 4,521,201
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 4,000 2,337,074
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 10,000
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 210,686,745 75,220,391 117,533,923
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,243 10,000 1,033
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 6,500 500
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 54,703 50,324
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 84,312 85,272 62,353
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 9,000 1,300
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 6,000 17,286,945
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 6,004 4,551
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 3,000 10,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 107,500 85,300
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 7,500 4,067
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 2,000 0
รวม 481,607,732 1,356,619,493 286,735,226
หน่วย : บาท