มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บุรุนดี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 10,970,896 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 163
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 27,000
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 3,000
รวม 10,970,896 30,163
หน่วย : บาท