มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แซ็ง-บาร์เตเลมี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 356,101 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 24,517
รวม 356,101 24,517
หน่วย : บาท