มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บรูไนดารุซซาลาม

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 825,407,209 912,900,648 4,246,537,029
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 437,511 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 27,460,960 177,265,223 79,089,214
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 155 163
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 695,569 42,426
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 10,914 4,880 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 21,967 16,525 0
47 เยื่อไม้ 7,492,172 0 297,984
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,109 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,688 6,944 5,484
52 ฝ้าย 701 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 3,000 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 10,000 2,800
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 500 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 4,611
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 47,811 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,000 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 701 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 154,089 17,375 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,000 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 34,395 3,000 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 12,288 3,000 11,693
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 619,690 3,755,603 256,275
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 140,483 785,289 19,552
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,405 12,000 323
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 246,429 24,047 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,947 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 4,000 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 56,000 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 12,000 0
รวม 861,614,147 1,096,063,080 4,326,267,554
หน่วย : บาท