มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โบลิเวีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,481,917 3,567,735 0
10 ธัญพืช 0 139,376 236,090
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 2,788 855,927
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 503,528 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 8,670
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 3,055
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 1,621,443
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 367 1,178 1,542
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 248,269 749,148 63,386
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 6,230,780 1,237,576 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 950
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 3,200,000 0
รวม 8,464,861 8,897,801 2,791,063
หน่วย : บาท