มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โบแนร์, ซินท์อุสตาทิอุส และซาบา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 15,314
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,816 0
รวม 3,816 15,314
หน่วย : บาท