มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บราซิล

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 71,213 9,000 5,000
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 12,361,836 8,553,520 16,727,789
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,362,727 915,267 1,038,226
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 817,242 73,872
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 675,962 1,309,475 1,592,505
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 134,556 533,423 519,706
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 4,142,467 14,007,904
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 2,591,926 3,042,030 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,169,577 6,528,669 462,151
10 ธัญพืช 771,986 0 42,390
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 229,302 0 242,095
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,922,513,170 4,047,103,838 9,150,139,365
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 51,194,003 43,475,890 29,876,587
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 66,604,287 56,063 34,738,325
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 479,696 4,276,656 4,021
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 760
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,163,391 7,396,264 10,615,083
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,480,853 11,948,739 7,694,760
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,455 0 8,390
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,900,123,392 6,989,135,470 5,690,266,270
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,728,803 9,509,200 3,242,752
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 29,254,776 59,636,715 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,711,874 6,092,458 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 237,521 50,483,524 22,444,403
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 20,175,575 35,114,896 21,118,733
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 81,761,962 156,375,086 158,615,278
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,908,904 11,467,702 6,621,191
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 303,568 292,978 1,487,959
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,034,068 20,621 62,363
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 148,558 1,422 136,815
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,442,448 6,978,962 2,380,566
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 58,782,745 55,223,526 46,499,833
40 ยางและของทำด้วยยาง 108,099,213 105,344,385 38,868,725
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 187,967,459 151,286,310 139,414,397
42 เครื่องหนัง 16,658 23,715 21,896
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 44,152,630 39,866,592 49,562,545
47 เยื่อไม้ 187,557,574 248,229,072 189,692,715
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,473,494 1,607,744 63,576
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 46,046 95,661 106,338
52 ฝ้าย 73,651,544 75,011,260 70,014,403
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 1,110
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 832,170 967,849 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 585 10,218 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 5,651 5,273
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 294 0 14,034
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 29,309 1,969 168,301
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,231 53,110 8,814
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 36,855 262,430 95,799
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,000 1,790 90,000
64 รองเท้า 22,717,057 7,286,704 11,330,071
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 5,835 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 512,259 0 42,030
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 1,733,626 62,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 122,681 0 606
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 11,161,373 17,013,994 17,972,691
72 เหล็กและเหล็กกล้า 358,090,530 58,167,679 85,975,579
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 17,799,118 9,768,118 19,112,425
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 4,182 268,589
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 13,401,828 7,366 9,578,562
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 86,382 58,500 37,318
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,965,614 6,368,767 7,304,443
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 26,174 107,443 61,233
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 245,323,094 487,638,804 91,696,298
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,706,037 35,420,216 17,364,246
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 4,210,878 4,599,142 5,234,505
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 10,512,253 1,318,773 8,773,590
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,137,047 6,331,610 7,466,405
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 21,056 16,245 2,201
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 24,404 0 5,452
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,273,747 29,211,133 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 105,491 92,320 193,673
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 24,208 129,445 1,043,048
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,373 37,022 500,353
รวม 10,506,526,800 12,808,525,783 15,992,818,336
หน่วย : บาท