มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาฮามาส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 4,382 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,328 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,228 2,271 2,031
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 996 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 996 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,256,630 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 24,633,923 5,016,710 17,130,811
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 20,003,000 28,328,628 28,322,137
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 3,242,748,800 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 645
รวม 3,294,643,581 33,355,311 45,455,624
หน่วย : บาท