มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ภูฏาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 1,755
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 1,542 1,422
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,537 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 204 1,368
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,675 69 204
64 รองเท้า 11,000 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 1,724 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 16,582
รวม 17,212 3,539 21,331
หน่วย : บาท