มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บอตสวานา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,132,768 2,827,752
รวม 5,132,768 2,827,752
หน่วย : บาท