มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบลารุส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 4,000 5,000 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,459,606 33,554,975 10,506,279
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 5,090 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 2,095,170 0
31 ปุ๋ย 0 737,255,977 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 689 1,503,476 1,029,129
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 28,388
42 เครื่องหนัง 0 0 1,219
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 63,684 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,526 0 2,521,162
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,280 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,294,953 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,815,747 1,719,834 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 612 1,135 7,057
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,408 1,243 23,019
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 319,080 0 90,267
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 18,026 7,474 436,550
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 18,656 3,203 2,170,110
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 474,272 264,111 64,333
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,403 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 7,935,411 192,583 68,056
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 65,812 69,218 37,330
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 203,674 399,759 152,414
รวม 13,324,202 779,436,885 17,135,313
หน่วย : บาท