มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,849
รวม 6,849
หน่วย : บาท