มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 394 0 393
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,182 788 393
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 5,133
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,014,801,476 211,330,773 361,048,265
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 655 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,018 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,039 112,000 0
รวม 1,014,809,109 211,444,216 361,054,184
หน่วย : บาท