มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 265 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 1,717
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,146 0 0
รวม 6,146 265 1,717
หน่วย : บาท