มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คองโก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 51,398
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 168,285
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 524,297,314 827,560,198 944,157,784
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 579
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 6,158,581 1,055,227
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 424 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 18,475 2,795 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 345,736
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 130,414,009 6,776,981 96,861,141
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 21,931 0
รวม 654,730,222 840,520,486 1,042,640,150
หน่วย : บาท