มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โกตดิวัวร์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 684 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 1,598 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 16,944
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 848 0 0
52 ฝ้าย 20,811,524 12,926,170 0
64 รองเท้า 1,991 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 67,964
รวม 20,814,363 12,928,452 84,908
หน่วย : บาท