มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะคุก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 12,472,074 15,366,000
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 383
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 788 393
รวม 12,472,862 15,366,776
หน่วย : บาท