มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ชิลี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 282,043,281 223,951,440 200,291,935
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 27,194,975 22,955,008 23,430,813
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 11,690,636 7,222,811 4,567,764
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,964,631 4,591,781 8,376,809
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 42,388 0 0
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 0 278,492
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 26,161,264 25,388,527 54,990,812
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 4,146,418 0 8,578,205
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 7,836,588
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 7,246,588 4,273,040 8,782,818
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 466,506 6,020 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,986,758 11,758,625 16,963,437
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,741 80,136 13,067
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 18,078,750 3,661,335 8,219,395
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 36,878,295 9,985,699 118,471,087
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 1,360
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 54,814,223 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,188 6,045 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 10,419,420 3,611,128 3,441,639
31 ปุ๋ย 0 2,514,745 2,721
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 84,340 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 972,850 4,660,512
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,299 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 169,520 2,725,163 192,289
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 50,874,440 19,424,097 45,842,771
47 เยื่อไม้ 295,045,395 261,058,181 237,541,393
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 886,693 15,325 1,967
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 62,614 34,315 45,036
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 60,486 7,462
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 4,344
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 1,578
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 442 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 760
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 19,319 0
64 รองเท้า 0 0 1,646
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 8,556 4,000
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 14,843,899 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,682 2,537 112,695
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,117,784,282 827,543,271 1,365,525,304
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 415,574 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 18,318,234 2,648,704 5,543,185
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 7,656
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 131,784 15,509 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 361,310 12,973 85,734
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 129,674 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 1,391 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 6,706 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 5,164
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 43,575 0
รวม 1,917,101,472 1,504,751,070 2,123,830,438
หน่วย : บาท