มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แคเมอรูน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
10 ธัญพืช 0 0 1,933
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 529 0 58,351
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 3,746 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 670 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 6,409
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 1,408
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 3,938 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 13,670 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 754 0 349
42 เครื่องหนัง 2,610 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,714,372 1,572,904 1,647,621
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 578 2,470 1,965
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 236 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 778
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 13,411
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,622 0 13,864
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 260,195 212,162 44,804
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 12,289 0 19,778
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 54,908 9,932 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 1,116 0
รวม 4,062,527 1,807,174 1,810,671
หน่วย : บาท