มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คิวบา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 1,824,595 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 7,188,479 2,552,018 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 490
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 99 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 1,571,404
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 31,718
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,131 0 0
รวม 7,190,709 4,376,613 1,603,612
หน่วย : บาท