มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กือราเซา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 204 459 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,695,539 5,500,895 6,262,556
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 1,864 0
รวม 2,695,743 5,503,218 6,262,556
หน่วย : บาท