มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะคริสต์มาส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 580 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 2,261
รวม 580 2,261
หน่วย : บาท