มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไซปรัส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 29,242 0 129,423
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 335,506 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 25,000
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 12,379 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 12,767,471 1,871,109 17,931,221
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 258,178 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 300,000 0 739,703
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 329 3,571,324 153,613
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 1,378 3,308
47 เยื่อไม้ 0 5,881,780 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,640 14,607 7,477
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 1,356
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,033 899 1,045
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 5,000 0
64 รองเท้า 0 917 1,486
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 2,000 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 21,111
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 1,896 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,047,492 8,545,149 1,223,419
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 114,988 11,499 555,531
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 12,128 30,343 15,647
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 4,485 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 54,781 17,366 15,276
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,579 1,452 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 10,000 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,357 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 1,411
รวม 16,597,218 20,319,089 20,826,027
หน่วย : บาท