มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอลจีเรีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,405,401 2,746,058 1,029,781
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 7,178
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 5,504,744,218 3,063,108,018 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 1,643,544
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 672 1,483 1,679
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 670 402 1,605
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,075 0 1,733
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 18,535 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 5,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 1,307 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 2,000
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 34,310 0 17,870
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 162,248
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 1,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 6,221 0
รวม 5,506,204,881 3,065,863,489 2,873,638
หน่วย : บาท